Symbol PF Opatření děkanky č. 10/2009

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 10/2009
O PRŮBĚHU STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

 

1. Všeobecná ustanovení

 1. Doktorský studijní program (DSP) se uskutečňuje ve smyslu § 47 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen zákon).
 2. Studium v DSP se řídí platným Studijním a zkušebním řádem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 3. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je oprávněna uskutečňovat studium v akreditovaných doktorských studijních programech a jejich oborech. Seznam těchto doktorských studijních programů a oborů je uveden ve Statutu PF JU a zveřejněn na úřední desce fakulty.

 

2. Cíle DSP

 1. Zasvěcené a hluboké zvládnutí teoretických základů a osvojení si základních metod vědecké práce ve zvoleném studijním programu a oboru, a to se zřetelem k celosvětové úrovni poznání v daném oboru.
 2. Získání schopnosti samostatné vědecké práce a další tvůrčí práce, které se prokazuje zpracováním a obhajobou disertační práce, vědeckými publikacemi a dalšími formami prezentace vlastní vědecké a výzkumné činnosti.

 

3. Organizace a formy studia

 1. DSP je organizováno na základě individuálního studijního plánu (dále ISP), který navrhuje školitel po dohodě s doktorandem a projednává a schvaluje oborová rada DSP.
 2. Při prezenční formě studia se student DSP účastní práce na školicím pracovišti v rozsahu 8 hodin týdně. Při kombinované formě studia studenti DSP rovněž participují na činnosti školicího pracoviště. Forma participace je určována vedoucím školícího pracoviště po domluvě se školitelem.
 3. Standardní dobu studia určuje zákon. Disertační práce musí být odevzdána nejvýše do 7 let od zahájení studia (ve všech formách) včetně doby připadající na případné přerušení studia.

 

4. Přijímací řízení

 1. Pedagogická fakulta JU vyhlašuje přijímací řízení do DSP zpravidla jedenkrát ročně, a to nejméně čtyři měsíce před termínem uzávěrky pro podávání přihlášek ke studiu. Toto řízení nemusí být vyhlášeno každoročně.
 2. Podmínky přijímacího řízení v daném kalendářním roce jsou stanovovány opatřením děkana PF JU.
 3. Přestup do DSP z jiných škol je možný nejdříve po ukončení prvního ročníku. Žádost schvaluje děkan po projednání v oborové radě. Oborová rada projedná a schválí upravený ISP.
 4. Děkan fakulty může prominout přijímací zkoušku nebo její část uchazečům, kteří již na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studovali ve stejném nebo příbuzném studijním programu.

 

5. Průběh studia

 1. Průběh studia DSP se řídí Studijním a zkušebním řádem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 2. Studium se uskutečňuje podle ISP studenta. Způsob sestavení ISP stanoví Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 3. Student DSP je povinen:
  • plnit požadavky povinných a povinně volitelných předmětů podle ISP,
  • samostatně studovat, účastnit se kurzů, konferencí a seminářů,
  • pod vedením školitele připravit výzkumný projekt, který je předmětem disertační práce, realizovat ho metodami vědecké práce, publikovat jeho výstupy ve vědeckém a odborném tisku a prezentovat je na vědeckých a odborných konferencích,
  • podílet se na pedagogické práci a výuce školícího pracoviště.
 4. Studijním plánem určené zkoušky musí být vykonány nejpozději do konce pátého semestru od zahájení studia. Zkoušejícími jsou přednášející předmětů resp. profesoři a docenti z JU a jiných vysokých škol, nebo významní odborníci z vědeckých pracovišť schválení oborovou radou. Výsledky zkoušek zapisují zkoušející do výkazu o studiu.
 5. Student může požádat OR o uznání předmětů absolvovaných na zahraničních VŠ na základě ISP.
 6. Do 30. září daného roku student DSP vypracuje ve spolupráci se školitelem na jednotném tiskopise (příloha b) zprávu o výsledcích svého studia a odborné činnosti, která je jedním z podkladů pro hodnocení. Školitel na základě posouzení dosažených výsledků vypracuje návrh případných změn ISP pro další akademický rok a postoupí zprávu k 10. 10. daného roku oborové radě. OR zprávu po projednání a schválení plnění ISP předává spolu s návrhem na další pokračování nebo ukončení studia prostřednictvím studijního oddělení děkanovi fakulty nejpozději do 20. 10. daného roku. V případě závažného neplnění ISP může děkan k 31. 10. daného roku studium ukončit. Tato zpráva o výsledcích studia nahrazuje udělení zápočtu za předmět Doktorandská praxe, o které se zmiňuje Studijní a zkušební řád JU, část pátá, čl. 38, odst. 2.
 7. Finanční zabezpečení zahraničních studentů se upravuje zvláštní smlouvou uzavíranou s každým zahraničním studentem.

 

6. Státní doktorská zkouška (SDZ)

 1. SDZ může student vykonat po splnění všech povinností z předepsaných předmětů, po absolvování vědeckých seminářů a dalších povinností stanovených v ISP. Přihlášku ke zkoušce (formulář d) doporučenou školitelem podává student děkanovi prostřednictvím studijního oddělení. Děkan oznámí studentovi termín konání státní doktorské zkoušky nejpozději jeden měsíc předem.
 2. Ke SDZ student předloží separáty publikací a písemný materiál, ve kterém uvede stručný literární přehled o současném stavu řešené problematiky, cíl řešení, metodiku, resp. výsledky řešení.
 3. SDZ se koná před zkušební komisí. Průběh SDZ a vyhlášení výsledků jsou veřejné. SDZ se koná v jazyce českém, slovenském nebo anglickém a její trvání nemá přesáhnout jednu hodinu. O průběhu zkoušky je vyhotoven písemný záznam (formulář c).
 4. Tématické okruhy SDZ stanoví oborová rada při schvalování ISP.
 5. Členy zkušební komise (nejméně pětičlenné), předsedu a zástupce předsedy včetně náhradníků (max. dva) jmenuje na návrh oborové rady děkan, kromě dalších členů jmenovaných MŠMT na základě § 53 odst. 3 zákona, nejpozději do dvou měsíců přede dnem konání státní zkoušky. Komise je svolávána písemně děkanem nejpozději třicet kalendářních dnů přede dnem konání státní zkoušky.
 6. Právo zkoušet při SDZ mají pouze profesoři, docenti a významní odborníci schválení vědeckou radou fakulty podle § 53 odst. 2 zákona. Školitel se účastní SDZ jako přísedící.
 7. SDZ je ústní. Způsob hodnocení stanoví Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

7. Disertační práce (DP)

 1. Obsah a forma DP se řídí zvyklostmi publikování vědeckých výsledků v daném oboru; požadavky stanoví a zveřejní každá oborová rada.
 2. DP musí obsahovat:
  • přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem výzkumu,
  • cíle práce,
  • zvolenou metodu zkoumání,
  • dosažené výsledky s uvedením nových poznatků, příp. diskusi těchto výsledků,
  • závěry a souhrn,
  • seznam použité literatury,
  • DP musí být obsahovat podepsané prohlášení studenta doktorského studijního programu o tom, že práci vypracoval samostatně a že uvedl veškerou použitou literaturu a jiné prameny. DP může být předložena v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Je-li práce v češtině nebo slovenštině, je její součástí souhrn v anglickém jazyce a naopak. Zvláštní přílohou DP je přehled vlastních publikací a přiložených separátů.
 3. DP musí být veřejně k dispozici na katedře, kde byla zadána, nejméně 5 dní před konáním obhajoby.
 4. Žádost o povolení obhajoby DP předkládá student DSP děkanovi (formulář e). Žádost obsahuje tyto přílohy:
  • životopis,
  • výkaz o studiu,
  • doporučení školitele,
  • stanovisko školicího pracoviště k DP,
  • seznam všech publikovaných prací studenta včetně posterů a přednášek,
  • čtyři výtisky DP (dva výtisky pro oponenty, jeden výtisk pro knihovnu katedry, jeden výtisk pro knihovnu fakulty). Odevzdané výtisky musí být v tuhé vazbě.
  • dvacet výtisků autoreferátů v rozsahu doporučeném oborovou radou v české (slovenské) nebo anglické verzi. Je-li autoreferát předložen v češtině (slovenštině), musí mít anglický souhrn a naopak. Autoreferát se zasílá zainteresovaným osobám a pracovištím.
 5. Komise pro obhajobu disertační práce (dále jen "komise") má lichý počet členů, včetně oponentů je minimálně sedmičlenná. Oponenti jsou členy komise. Předsedu, zástupce předsedy a členy komise, kromě osob uvedených v § 53 odst. 3 zákona č.111/98 Sb., jmenuje na návrh oborové rady děkan z členů oborové rady příslušného studijního programu, případně z dalších předních odborníků vysokých škol a vědeckých pracovišť. Alespoň tři členové komise musí být profesory, docenty nebo doktory věd (DrSc.), alespoň tři členové komise jsou externí (mimo JU), dva musí být členy oborové rady. Školitel se účastní obhajoby, aniž má hlasovací právo. Při obhajobě musí být přítomny nejméně 2/3 členů komise.
 6. Splňuje-li žádost o povolení obhajoby DP všechny formální náležitosti, postoupí děkan DP komisi pro obhajobu. Při zjištění formálních nedostatků vyzve děkan uchazeče, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranil.
 7. Jestliže komise zjistí, že DP má základní nedostatky odborné povahy, doporučí uchazeči, aby práci přepracoval.
 8. Předseda komise jmenuje se souhlasem členů komise dva oponenty z odborníků v daném oboru. Alespoň jeden z oponentů musí být profesorem, docentem nebo doktorem věd (DrSc.). Při obhajobě DP mezioborové povahy musí být vybráni oponenti ze všech oborů, do nichž problematika disertace zasahuje. Jako oponent nemůže být ustanoven školitel uchazeče ani pracovník, který se na zpracování disertace podílel. Pouze jeden oponent může být členem akademické obce JU v Českých Budějovicích.
 9. Studijní oddělení fakulty rozešle DP oponentům nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti o povolení obhajoby DP.
 10. Oponent je povinen odevzdat předsedovi komise písemný posudek nejpozději do jednoho měsíce po obdržení disertační práce nebo nejpozději do 14 kalendářních dnů oznámit předsedovi komise, že posudek nemůže vypracovat. Nebyl-li posudek v uvedené lhůtě odevzdán ani po upomenutí, nebo oznámil-li oponent, že posudek nemůže vypracovat, jmenuje předseda komise se souhlasem členů komise nového oponenta.
 11. Oponentský posudek má obsahovat objektivní a kritický rozbor předností a nedostatků DP. Každý oponent je povinen se jednoznačně vyjádřit, zda doporučuje nebo nedoporučuje přijmout práci k obhajobě.
 12. Předseda komise předem seznámí studenta a jeho školitele s hodnocením oponentů. V případě negativního hodnocení DP dvěma oponenty zastaví předseda komise řízení a seznámí se svým rozhodnutím děkana. Na žádost uchazeče stanoví děkan termín předložení přepracované DP, která je znovu zaslána oponentům k posouzení.
 13. Předseda komise určí dobu a místo konání obhajoby a studijní oddělení to oznámí účastníkům nejméně šest týdnů předem. Nejpozději patnáct dnů před konáním obhajoby zašle studijní oddělení posudky oponentů členům komise. Termín obhajoby musí být zveřejněn na úřední desce fakulty.
 14. Obhajoba DP je veřejná. Obhajobu řídí předseda komise, v jeho nepřítomnosti místopředseda komise nebo předsedou pověřený člen komise. Obhajobu nemůže řídit školitel uchazeče.
 15. Při obhajobě je účast oponentů povinná. Jestliže se jeden z oponentů nemůže z vážných důvodů obhajoby zúčastnit, může se obhajoba konat za podmínky, že nepřítomný oponent podal kladný posudek. V nepřítomnosti dvou oponentů se obhajoba nekoná a předseda komise určí do týdne nový termín obhajoby.
 16. Při obhajobě DP seznámí uchazeč komisi s výsledky DP. Následuje vyjádření oponentů a rozprava mezi studentem, oponenty, členy komise a ostatními účastníky obhajoby. Průběh této rozpravy je zaznamenán v zápise.
 17. Předseda komise je povinen při obhajobě projednat všechna písemná věcná vyjádření k předložené DP, která mu byla zaslána. Při obhajobě má mít kdokoli z veřejnosti možnost přednést své připomínky k práci, student je povinen zaujmout k písemným i ústním připomínkám stanovisko.
 18. Student DSP může vzít zpět předloženou DP a žádost o její obhajobu v celém průběhu řízení až do zahájení neveřejného zasedání komise pro obhajobu disertační práce. V takovém případě předseda komise řízení zastaví.
 19. Po ukončení obhajoby je na neveřejném zasedání komise, kterého se účastní s hlasovacím právem i oponenti a bez hlasovacího práva školitel, zhodnocena DP, námitky oponentů a odpovědi studenta v rozpravě. Komise rozhoduje tajným hlasováním, k platnému usnesení o kladném výsledku je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů komise při minimálně dvoutřetinové účasti členů komise.
 20. V případě klasifikace "neprospěl" má student DSP právo podat přepracovanou DP nejdříve po šesti měsících. Obhajobu lze opakovat pouze jednou.
 21. O průběhu obhajoby DP a jejím výsledku se sepíše zápis v předepsané formě, který podepíše předseda a všichni přítomní členové komise včetně oponentů. Předseda komise oznámí veřejně studentovi výsledek obhajoby DP.

 

8. Přerušení studia

Student DSP může opakovaně písemně požádat o přerušení studia. Celková doba přerušení studia nesmí překročit čtyři semestry.

 

9. Přestup

 1. Přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia povoluje děkan fakulty na základě žádosti studenta. Žádost musí obsahovat: podrobné zdůvodnění, vyjádření školitele a předsedy oborové rady.
 2. Přestup je možný pouze k začátku nového akademického roku.

 

10. Ukončení studia

 1. Studium v DSP se řádně ukončuje SDZ a obhajobou DP.
 2. Studium se dále ukončuje:
  • zanecháním studia,
  • na návrh oborové rady neplní-li student DSP termínované požadavky stanovené ISP,
  • na návrh školitele schválený oborovou radou, nepracuje-li student s potřebnou intenzitou a podle časového harmonogramu na badatelském projektu, který je předmětem disertace,
  • nezapsal-li se bez řádné omluvy do příslušného roku v termínu stanoveném pro zápis, ani do pěti dnů po jeho uplynutí,
  • odnětím akreditace studijního programu,
  • zánikem akreditace studijního programu,
  • vyloučením ze studia za disciplinární přestupky určené zákonem.
 3. Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.

 

11. Přílohy

 1. Formulář ISP
 2. Formulář výročního hodnocení plnění ISP
 3. Formulář zápisu o SDZ
 4. Formulář přihlášky ke SDZ
 5. Přihláška k obhajobě DP
 6. Vzor titulního listu DP
 7. Vzor titulního listu autoreferátu

 

Tímto opatřením se ruší Opatření děkanky č. 3/2008 a Opatření děkanky č. 5/2009.

 

V Českých Budějovicích 30. října 2009

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF