Symbol PF Opatření děkanky č. 3/2010

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 3/2010
O ORGANIZACI STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 1. Studium bakalářských a magisterských studijních oborů na PF JU se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Na její průběh a konání se vztahují ustanovení Zákona č. 111/1998 v platném znění a Studijního a zkušebního řádu JU v platném znění.

 2. SZZ se může dělit na samostatné části. Potom platí, že za samostatnou část SZZ se považuje ta ucelená část, která je hodnocena známkou.

 3. V bakalářských studijních oborech, které jsou akreditovány jako jednooborové, jsou částmi SZZ:
  - zkouška z příslušného oboru,
  - obhajoba bakalářské práce.

  Pozn.: Pokud se zkouška z příslušného oboru dělí na další samostatné části tak, jak je uvedeno v akreditačním materiálu, postupuje se podle bodu 2 tohoto opatření a bakalářská práce není navázána na žádnou z těchto částí. K časově poslední části SZZ musí student získat počet kreditů podle odst. 9 tohoto opatření.
  Pokud se SZZ na části nedělí, platí ustanovení čl. 30 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu JU.

  Bakalářská práce se zadává na příslušné odborné katedře, resp. katedrách, které garantovaly povinné nebo povinně volitelné předměty studijního plánu oboru a její téma se ke studovanému oboru vztahuje. Obhajoba probíhá na katedře, kde byla práce zadána. Bakalářská práce je hodnocena nejméně jedním posudkem. V tom případě jej vypracovává vedoucí bakalářské práce.

 4. V bakalářských studijních oborech, které jsou akreditovány jako dvouoborové, jsou součástmi SZZ:
  - zkouška z prvního oboru,
  - zkouška z druhého oboru,
  - zkouška z pedagogiky a psychologie,
  - obhajoba bakalářské práce.
  Každou část SZZ lze konat po splnění všech povinných a povinně volitelných předmětů toho oboru, který část SZZ uzavírá. K časově poslední části SZZ musí student získat počet kreditů podle odst. 9 tohoto opatření.

  Bakalářskou práci si student těchto oborů může zadat na jedné z kateder garantujících studijní obor, nikoli však na katedře pedagogiky a psychologie. Přitom neexistuje časová vazba mezi bakalářskou prací a ústní státní závěrečnou zkouškou ze studijního oboru, v němž je bakalářská práce zadaná. Bakalářská práce je hodnocena nejméně jedním posudkem. V tom případě jej vypracovává vedoucí bakalářské práce.

 5. V magisterském studijním programu M 7503 učitelství pro základní školy - ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy má SZZ čtyři povinné součásti:
  - zkouška z českého jazyka a literatury a jejich didaktik,
  - zkouška z matematiky a její didaktiky,
  - zkouška z pedagogiky a psychologie,
  - obhajoba diplomové práce.

  V magisterském studijním programu M 7503 učitelství pro základní školy - v kombinaci studijních oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy - cizí jazyk pro 1. stupeň základní školy je navíc další součástí SZZ zkouška z příslušného cizího jazyka a jeho didaktiky.

  Každou část SZZ lze konat po splnění všech povinných a povinně volitelných předmětů té části studijního plánu, kterou část SZZ uzavírá. K časově poslední části SZZ musí student získat počet kreditů podle odst. 9 tohoto opatření.

  Diplomovou práci si student těchto oborů může zadat na kterékoli katedře, která se podílela na realizaci jeho studijního plánu. Je-li zadána z českého jazyka a literatury a jejich didaktik, resp. z matematiky a její didaktiky, resp. z pedagogiky a psychologie, resp. z cizího jazyka, není na tento předmět časově nijak navázána. Obhajoba této diplomové práce se koná ve vyhlášeném termínu na katedře, kde byla práce zadána. Na diplomovou práci vypracovává posudek vedoucí práce a vedoucím katedry stanovený oponent.

 6. V magisterském studijním programu M 7503 Učitelství pro základní školy - ve studijních oborech učitelství pro 2. stupeň základní školy, v magisterském studijním programu M 7504 Učitelství pro střední školy a v navazujícím magisterském studijním programu N 7503 Učitelství pro základní školy má SZZ čtyři povinné součásti:
  - zkoušku z prvého aprobačního předmětu a jeho didaktiky,
  - zkoušku z druhého aprobačního předmětu a jeho didaktiky,
  - zkoušku z pedagogiky a psychologie,
  - obhajobu diplomové práce.

  Každou část SZZ lze konat po splnění všech povinných a povinně volitelných disciplín toho oboru, který část SZZ uzavírá. K časově poslední části SZZ musí student získat počet kreditů podle odst. 9 tohoto opatření.

  Diplomovou práci si student těchto programů může zadat na jedné z kateder garantujících studijní obor, nebo na katedře pedagogiky a psychologie. Přitom neexistuje časová vazba mezi diplomovou prací a ústní státní závěrečnou zkouškou ze studijního oboru, v němž je diplomová práce zadaná. Na diplomovou práci vypracovává posudek vedoucí práce a vedoucím katedry stanovený oponent.

 7. Pokud má student kteréhokoli oboru zájem bakalářskou nebo diplomovou práci řešit na jiném pracovišti, než na katedrách Pedagogické fakulty JU, musí být splněny současně následující podmínky:

  1. téma práce musí být součástí problematiky studovaného oboru, v němž se student uchází o bakalářskou nebo magisterskou graduaci;
  2. k oficiálnímu zadání tématu zadávacím protokolem schváleným podpisem děkana může dojít až po souhlasu vedoucího katedry PF JU, která je garantem oboru, do něhož tematika spadá, v případě oborů interdisciplinárního charakteru po schválení studijním proděkanem.
 8. SZZ se konají v každém akademickém roce vždy ve zkouškovém období zimního a letního semestru podle harmonogramu, který na základě podkladů z jednotlivých kateder zpracovávají proděkan pro studium a vedoucí studijního oddělení fakulty. Neúspěch u jedné hodnocené části SZZ neanuluje výsledek dalších částí. V případě takového neúspěchu opakuje student pouze tu část SZZ, ve které byl klasifikován stupněm "nevyhověl/a".

 9. Studium je nutno řádně ukončit SZZ v termínech daných Zákonem o VŠ a Studijním a zkušebním řádem JU, tj. nejpozději v akademickém roce následujícím po akademickém roce, v němž student splnil všechny podmínky pro konání SZZ (ve 3letém bakalářském studiu získal 180 kreditů, ve 2letém navazujícím studiu získal 120 kreditů, ve 3letém navazujícím studiu získal 190 kreditů, ve 4letém bakalářském, resp. magisterském studiu získal 240 kreditů a v 5letém magisterském studiu získal 300 kreditů), a to bez ohledu na skutečnost, zda je v tomto následujícím roce veden jako student či má studium v tomto ("čekatelském") roce přerušené.

 10. Tímto opatřením se ruší Opatření děkanky č. 3/2009.

 11. Toto opatření platí dnem vyhlášení. Rozhodnutí učiněná před dnem vyhlášení zůstávají v platnosti.

V Českých Budějovicích 26. února 2010

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF