Symbol PF Opatření děkanky č. 4/2010

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 4/2010
O ROZDĚLENÍ PRAVOMOCÍ
MEZI VEDOUCÍ(M) KATEDRY PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE
A VEDOUCÍMI ODDĚLENÍ TÉTO KATEDRY

 1. K 1. 1. 2010 se upravují pravomoci vedoucí(ho) katedry pedagogiky a psychologie a vedoucích oddělení této katedry.

 2. Katedra se dělí na tři relativně samostatná oddělení:

  1. oddělení pedagogiky
  2. oddělení primární a předškolní pedagogiky
  3. oddělení psychologie
 3. V pravomoci vedoucích oddělení nadále bude:

  1. Zajištění (obsahové i organizační) studijních programů, resp. jejich částí, a to:
   1. oddělení pedagogiky - pedagogická část bakalářských programů "pro vzdělávání", pedagogická část navazujícího magisterského programu učitelství pro základní školy a střední školy, obor sociální pedagogika, obor učitelství odborných předmětů
   2. oddělení primární a předškolní pedagogiky - obor učitelství pro mateřské školy, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol
   3. oddělení psychologie - psychologická část bakalářských programů "pro vzdělávání", psychologická část navazujícího magisterského programu učitelství pro základní školy a střední školy, program psychologie
  2. Nakládání s provozním rozpočtem oddělení a pravomoc podepisování cestovních účtů, drobných nákupů do výše rozpočtu oddělení
  3. Řešení organizačních otázek - běžná agenda, STAG, OBD, inventury
  4. Řešení personálních otázek, a to návrhy změn v personálním obsazení oddělení, stanovování výše osobních příplatků, povolování dovolené, zastupování v době nemoci apod.
  5. Hodnocení tvůrčí a publikační činnosti jednotlivých pracovníků
 4. V pravomoci vedoucí(ho) KPE zůstává:

  1. V oblasti vědy a tvůrčí činnosti:
   1. formulovat obecnější vizi pracoviště
   2. iniciovat širší projekty pedagogicko psychologického výzkumu
   3. vstupovat do vědeckovýzkumné spolupráce v ČR a v zahraničí
  2. V oblasti vzdělávací činnosti:
   1. koordinovat činnost oddělení při zajišťování akreditovaných programů
   2. iniciovat a připravovat nové akreditace (které budou přirozeně vznikat ve spolupráci oddělení)
   3. pečovat o doktorská studia a jejich rozvoj, v případě úspěšného rozvoje, dalšího kvalifikačního růstu a dostatečné vědecké činnosti připravit žádost o habilitační práva v pedagogické psychologii
  3. V oblasti organizační:
   1. komunikovat s vnějšími partnery tam, kde půjde o společné zájmy KPE jako celku
   2. řešit koncepční a rozvojové otázky celého pracoviště (vybavení, úpravy, knihovní fondy a deponátní knihovna, komunikace při obnově databází apod. a spravovat příslušnou část rozpočtu)
   3. ustanovit vedoucí oddělení a následně koordinovat jejich spolupráci
   4. koordinovat personální otázky

 

V Českých Budějovicích 4. března 2010

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF