Symbol PF Opatření děkana č. 2/2011

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2011
KE STIPENDIJNÍMU ŘÁDU JIHOČESKÉ UNIVERZITY
PLATNÉ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

 

Toto opatření konkretizuje podmínky přiznávání stipendií uvedených v článku 3) a výplatu stipendií dle článku 6) Stipendijního řádu Jihočeské univerzity na Pedagogické fakultě JU.

 1. Podmínky pro přiznání stipendií

  V návaznosti na Stipendijní řád JU uvádí Pedagogická fakulta JU doplňující ustanovení pro následující druhy stipendií:

  1. Prospěchové - § 91 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ - za vynikající studijní výsledky: Prospěchové stipendium bude přiznáno studentům PF JU, kteří v uplynulém akademickém roce splnili alespoň 60 kreditů a dosáhli váženého studijního průměru nejvýše 1,30. Limit 60 kreditů se nevztahuje na studenty, kteří studují v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program.

   Výše prospěchového stipendia měsíčně:

   • při průměru 1,00: 1.000,- Kč
   • při průměru do 1,20: 800,- Kč
   • při průměru do 1,30: 600,- Kč
  2. Mimořádné - § 91 odst. 2 písm. e) zákona o VŠ:
   Stipendium je možné poskytnout v případech zvláštního zřetele hodných na základě návrhu vedoucího katedry nebo proděkana z prostředků katedry nebo fakulty v případě, že činnost studenta má zcela mimořádný význam pro katedru nebo fakultu jako celek.
  3. Prémiové - § 91 odst. 2 písm. b) zákona o VŠ:
   Stipendium je možné poskytnout za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí na základě návrhu vedoucího katedry nebo vedoucího výzkumného projektu. Stipendium může být poskytnuto pouze z prostředků konkrétního výzkumného projektu a musí být součástí schváleného návrhu a rozpočtu projektu.
  4. Sociální - § 91 odst. 3 a odst. 2 písm. d) zákona o VŠ:
   V případě mimořádně tíživé sociální situace studenta může fakulta poskytnout sociální stipendium i nad rámec § 91 odst. 3 zákona. Doloženou žádost podává student děkanovi fakulty, o žádosti rozhoduje děkan po projednání v kolegiu děkana.
  5. Základní - § 91 odst. 4 písm. c) zákona o VŠ:
   Stipendium bude poskytnuto z účelového příspěvku na úhradu stipendií studentům prezenční formy akreditovaných doktorských studijních programů, a to ve výši 7.000,- Kč. Na návrh oborové rady je možné stipendium ve 2. ročníku doktorského studijního programu zvýšit o 300,- Kč a ve 3. ročníku o 400,- Kč.
 2.  

 3. Výplata stipendií

  Výplata stipendií probíhá jak v hotovosti na pokladně fakulty, tak bezhotovostním převodem na účet studenta. Výplatní termíny jsou zveřejněny na začátku akademického roku na úřední desce studijního oddělení fakulty. Výplata převodem na účet probíhá na základě uvedení tohoto požadavku již v žádosti o stipendium nebo v návrhu na přiznání stipendia podaného vedoucím katedry nebo řešitelem projektu.

  Prospěchová stipendia jsou vyplácena za období 10 měsíců (od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011) ve třech výplatních termínech, které jsou zveřejněny na studijním oddělení PF JU.

  Sociální stipendia poskytovaná fakultou nezávisle na Nařízení vlády č. 122/2006 Sb. jsou vyplácena měsíčně bezhotovostním převodem na účet a doba poskytování je uvedena v rozhodnutí děkana o přiznání stipendia.

 

V Českých Budějovicích 5. 9. 2011

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF