Symbol PF Opatření děkana č. 2/2012

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2012
K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

 

V souladu s § 218 odst. 1) zákoníku práce v platném znění (novela zákona č. 262/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2012) určuji zaměstnancům Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

  1. povinnost vyčerpat dovolenou v kalendářním roce, ve kterém právo na dovolenou vzniklo,
  2. nevyčerpanou dovolenou z roku 2011 vyčerpat do konce roku 2012.

Zdůvodnění:
Novela zákoníku práce stanoví zaměstnavateli povinnost určit zaměstnanci čerpání dovolené tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance (např. dlouhodobá nemoc, mateřská nebo rodičovská dovolená) nebo naléhavé provozní důvody. Za neplnění ustanovení zákoníku práce hrozí zaměstnavateli sankce dle zákona č. 251/2005 Sb. ve výši až 200.000,- Kč.

Za účelem plnění výše uvedeného ustanovení odst. 1 § 218 ZP a následně odst. 2 a 3 téhož paragrafu stanovím vedoucím zaměstnancům fakulty na všech stupních řízení povinnost:

  1. určit zaměstnancům pracoviště, které řídí, čerpání celé dovolené v kalendářním roce, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.
    V případě, že zaměstnanec nemohl čerpat celou dovolenou v kalendářním roce, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, z důvodů překážek na straně zaměstnance, je vedoucí zaměstnanec povinen určit čerpání této nevyčerpané dovolené nejpozději do 30. 6. následujícího roku s tím, aby byla vyčerpána do konce tohoto následujícího roku.
  2. určit zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou vyčerpání celého nároku na dovolenou v daném kalendářním roce do termínu ukončení pracovního poměru;
  3. případné čerpání neplaceného pracovního volna povolit až po vyčerpání řádné dovolené.

Toto opatření ruší Opatření děkanky č. 5/2008 ze dne 5. 5. 2008 k uplatňování pracovního řádu JU, které připouštělo převedení části dovolené z daného kalendářního roku do roku následujícího.

 

V Českých Budějovicích 20. 6. 2012

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF