Symbol PF Opatření děkana č. 3/2015

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 3/2015
O ÚHRADÁCH ZA NADSTANDARDNÍ SLUŽBY
SOUVISEJÍCÍ S VÝUKOU VÝTVARNÉ VÝCHOVY

 

 

Pedagogická fakulta JU poskytuje v rámci níže uvedených studijních oborů výtvarné výchovy služby pro praktickou tvorbu studentů ve zvýšeném rozsahu než představuje běžná součást výuky. Poskytování těchto služeb spočívá v zabezpečení nadstandardních materiálových potřeb, které umožní modernizaci výtvarných a uměleckých disciplín a zavádění nových trendů. Z tohoto důvodu a s ohledem na skutečnost, že výsledky své tvůrčí činnosti v rámci ateliérů malby, grafiky a keramiky si studenti mohou ponechat pro vlastní potřebu, stanovuji na návrh vedoucí katedry výtvarné výchovy úhrady za nadstandardní služby podle typu studijního programu a nákladové kalkulace. Rozdíly ve výši úhrady jsou způsobeny rozdílnými požadavky na úroveň služeb v jednotlivých studijních oborech.

 

Magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ:

Studijní obor: Výše úhrady za semestr
na 1 posluchače:
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - certifikátové studium Vv
(od 1. r. - LS až 3. r. , tj. 5 semestrů)
60,- Kč

 

Bakalářské studium:

Studijní obor: Výše úhrady za semestr
na 1 posluchače:
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - jednooborové
(1. - 3. r., tj. 6 semestrů)
500,- Kč
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - dvouoborové
(1. - 3. r., tj. 6 semestrů)
400,- Kč

 

Navazující magisterské studium učitelství výtvarné výchovy:

Studijní obor: Výše úhrady za semestr
na 1 posluchače:
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ (1. r. - ZS, LS) 500,- Kč
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (1. r. - ZS, LS) 400,- Kč

 

Ceny jsou stanoveny včetně DPH ve výši 21 %.

 

Způsob placení:

  • Vždy na začátku semestru (zimního - do 31. října, letního - do 15. března) je každý student katedry výtvarné výchovy povinen zaplatit příslušný poplatek za služby při realizaci praktické výuky výtvarné výchovy

    v hotovosti na pokladně PF JU v budově Jeronýmova.

  • Student je povinen předložit (odevzdat) doklad o zaplacení na sekretariátu katedry výtvarné výchovy.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Tímto opatřením se ruší Opatření děkana číslo 1/2013 ze dne 25. 2. 2013.

 

 

V Českých Budějovicích 28. 1. 2015

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF