Symbol PF Opatření děkana č. 4/2015

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2015
K ZAVEDENÍ JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VYUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÝCH ADRES NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JU

 

V souladu s Opatřením rektora č. 300/2015 včetně příloh vydávám toto opatření k zajištění naplnění jednotného systému využívání e-mailových adres přidělených PF JU.

 

Článek 1
Jednotný systém e-mailových adres

 1. Účelem zavedení tohoto systému je jednoznačná identifikace odesílatele a adresáta elektronických zpráv v rámci PF JU.
 2. Organizačním a odborným garantem pro uplatnění a vedení tohoto systému je na Pedagogické fakultě Oddělení správy informačních systémů.

 

Článek 2
Založení a funkcionalita e-mailových schránek

 1. Všem studentům a zaměstnancům na PF JU je automaticky vytvořena e-mailová adresa ve formátu username@pf.jcu.cz.
 2. Do e-mailové schránky spojené s adresou z bodu (1) je možno se přihlásit prostřednictvím libovolného e-mailového klienta podporujícího protokol IMAP nebo POP3. Rovněž je možné využít připojení k e-mailové schránce prostřednictvím webového rozhraní z hlavní stránky PF JU - https://www.pf.jcu.cz/webmail.
 3. Nejrozšířenější e-mailový klient je Mozilla Thunderbird, nicméně lze využít Microsoft Outlook, který je obsažen v kancelářském balíku Microsoft Office, který mají všichni pracovníci i studenti k dispozici zdarma ke stažení. Software je přístupný na adrese: https://portal.office.com/Home.
 4. Veškeré návody a nastavení softwaru lze najít na stránkách: http://www.pf.jcu.cz/it_services.
 5. V informačních a e-learningových systémech PF JU budou nastaveny pro komunikaci pouze fakultní e-mailové adresy.

 

Článek 3
Povinnosti uživatelů

 1. Všichni studenti a zaměstnanci jsou povinni používat ke komunikaci v rámci fakulty pouze e-mailové adresy, které jim byly vytvořeny dle článku 2 bodu (1), tedy fakultní e-mailové adresy. Uživatelé jsou povinni obsah e-mailové schránky kontrolovat a odpovídají za její případné zneužití.
 2. Z fakultní e-mailové schránky je možné nastavit přeposílání na soukromé e-mailové adresy, viz odkaz: https://www.pf.jcu.cz/rmail. Za elektronické zprávy přeposílané mimo PF JU nese odpovědnost uživatel.
 3. Uživatel je v případě přesměrování viz bod (2) povinen zachovat kopii e-mailové zprávy ve fakultní schránce.
 4. Hromadné e-mailové adresy slouží pouze pro interní komunikaci v rámci fakulty.
 5. Vedoucí katedry nebo útvaru může požádat o zřízení hromadné adresy pro skupinovou komunikaci na katedře či útvaru Ing. Rudolfa Nováka (tel.: 3072), příp. Mgr. Pavla Vacikara (tel.: 3019). Za aktuálnost e-mailových adres ve skupinové komunikaci odpovídá příslušný vedoucí katedry nebo útvaru. Za aktualizaci fakultních hromadných adres pro skupinovou komunikaci (zam@pf.jcu.cz a stud@pf.jcu.cz) odpovídají Ing. Novák a Mgr. Vacikar.

 

Článek 4
Zrušení e-mailových schránek

 1. V případě skončení pracovního poměru nebo studia zůstává e-mailová schránka funkční po dobu šesti měsíců, není ale možné se do ní přihlásit v důsledku zablokování uživatelského účtu. Z tohoto důvodu je vhodné nastavit v dostatečném předstihu automatickou odpověď obsahující informaci o ukončení zaměstnaneckého poměru/studia na PF JU a nastavit přeposílání e-mailů na jinou e-mailovou adresu.
 2. Po uplynutí lhůty šesti měsíců od ukončení studia nebo ukončení pracovního poměru bude e-mailová schránka vymazána včetně kompletního obsahu schránky.

 

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkanem s účinností od 5. 5. 2015

 

V Českých Budějovicích 5. května 2015

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF