Symbol PF Opatření děkana č. 5/2015

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 5/2015
O PŘESTUPECH V RÁMCI JIHOČESKÉ UNIVERZITY

 

  1. Na základě čl. 29 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích může student v rámci Pedagogické fakulty JU požádat o přestup na jinou formu studia nebo na jiný studijní obor nebo aprobační předmět téhož nebo jiného studijního programu.
  2. Přestup je možné povolit za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:
    1. doporučující vyjádření garantujících kateder,
    2. splnění podmínek alespoň 1. roku studia na původním oboru,
    3. úspěšné absolvování přijímací zkoušky, pokud ji garantující katedry vyžadují.

 

Tímto opatřením se ruší Opatření děkanky č. 3/2006 ze dne 4. září 2006.

 

V Českých Budějovicích 7. května 2015

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF