Symbol PF Opatření děkana č. 4/2016

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2016
KE STIPENDIJNÍMU ŘÁDU JIHOČESKÉ UNIVERZITY
PLATNÉ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

 

 

Toto opatření konkretizuje podmínky přiznávání stipendií uvedených v článku 3) a výplatu stipendií dle článku 6) Stipendijního řádu Jihočeské univerzity na Pedagogické fakultě JU.

 1. Podmínky pro přiznání stipendií

  V návaznosti na Stipendijní řád JU uvádí Pedagogická fakulta JU doplňující ustanovení pro následující druhy stipendií:

  1. Prospěchové - § 91 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ - za vynikající studijní výsledky:
   Prospěchové stipendium bude přiznáno studentům Pedagogické fakulty JU, kteří v akademickém roce 2015/2016 splnili na PF JU alespoň 60 kreditů a dosáhli váženého studijního průměru nejvýše 1,30. Podmínkou je studium v témže studijním oboru a typu studia jako v uplynulém akademickém roce.

   Výše prospěchového stipendia měsíčně:

   • při průměru 1,00: 1.400,- Kč
   • při průměru do 1,20: 1.200,- Kč
   • při průměru do 1,30: 1.000,- Kč
  2. Mimořádné - § 91 odst. 2 písm. e) zákona o VŠ:
   Stipendium je možné poskytnout v případech zvláštního zřetele hodných na základě návrhu vedoucího katedry nebo proděkana z prostředků katedry nebo fakulty v případě, že činnost studenta má zcela mimořádný význam pro katedru nebo fakultu jako celek.
  3. Prémiové - § 91 odst. 2 písm. b) zákona o VŠ:
   Stipendium je možné poskytnout za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí na základě návrhu vedoucího katedry nebo vedoucího výzkumného projektu. Stipendium může být poskytnuto pouze z prostředků konkrétního výzkumného projektu a musí být součástí schváleného návrhu a rozpočtu projektu.
  4. Sociální - § 91 odst. 3 a odst. 2 písm. d) zákona o VŠ:
   V případě mimořádně tíživé sociální situace studenta může fakulta poskytnout sociální stipendium i nad rámec § 91 odst. 3 zákona. Doloženou žádost podává student děkanovi fakulty, o žádosti rozhoduje děkan po projednání v kolegiu děkana.
  5. Základní - § 91 odst. 4 písm. c) zákona o VŠ:
   Stipendium bude poskytnuto z účelového příspěvku na úhradu stipendií studentům prezenční formy akreditovaných doktorských studijních programů, a to ve výši:
   • v prvním a druhém roce studia: 7.000,- Kč
   • ve třetím a čtvrtém roce studia: 8.000,- Kč
 2.  

 3. Výplata stipendií

  Výplata stipendií probíhá jak v hotovosti na pokladně fakulty, tak bezhotovostním převodem na účet studenta. Výplata stipendií bezhotovostním převodem je prováděna pouze na bankovní účet uvedený v systému STAG. Za správnost údaje o účtu je odpovědný student.

  Prospěchová stipendia jsou vyplácena za období 10 měsíců (od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017) ve třech výplatních termínech, které jsou zveřejněny na studijním oddělení PF JU.

  Sociální stipendia poskytovaná fakultou nezávisle na Nařízení vlády č. 122/2006 Sb. jsou vyplácena měsíčně bezhotovostním převodem na účet a doba poskytování je uvedena v rozhodnutí děkana o přiznání stipendia.

   

  Návrh na přiznání mimořádného nebo prémiového stipendia se podává na formuláři, dvě varianty formulářů podle zdroje financování jsou ke stažení na adresách:

  http://www.pf.jcu.cz/documents/stipendium_z_prostredku_projektu.docx

  http://www.pf.jcu.cz/documents/stipendium_z_prostredku_stip_fondu.docx

 

 

V Českých Budějovicích 14. 9. 2016

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF