Symbol PF Opatření děkana č. 2/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2017
KE STANOVENÍ POPLATKU ZA STUDIUM
V RÁMCI PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

  1. Studium v programu celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) se realizuje za finanční úhradu v souladu s ustanovením § 60 zákona o vysokých školách.
  2. Výši úplaty za studium v programu nebo v kurzu CŽV stanoví na základě cenové kalkulace kurzu a návrhu vedoucího CŽV děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (dále PF JU).
  3. Stanovený poplatek uhradí účastník programu nebo kurzu CŽV v zimním semestru vždy do 31. 10. daného roku a v letním semestru do 15. 3. daného roku.
  4. Neuhrazení poplatku ve stanoveném termínu je důvodem k ukončení studia.
  5. Změnu poplatku či formy jeho úhrady lze na základě čl. 12, odst. 3 Řádu celoživotního vzdělávání JU, směřovat k rukám děkana PF JU, který rozhodne o jeho odůvodněnosti.
  6. Účastník programu CŽV, který má splněny všechny povinnosti, stanovené studijním plánem a platnou akreditací, ale neodevzdal závěrečnou práci a nevykonal závěrečné zkoušky, může požádat o snížení poplatku za další semestr studia. Žádost o snížení poplatku za prodloužení termínu pro splnění studijních povinností k řádnému ukončení studia musí být směřována k rukám děkana PF JU.
  7. Toto opatření nabývá účinnosti dne 24. března 2017.

 

V Českých Budějovicích 24. 3. 2017

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

 

stáhnout dokument: PDF