Symbol PF Opatření děkana č. 3/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 3/2017
K PODÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH A GRANTOVÝCH ŽÁDOSTÍ NA PF JU

 

V souladu s Opatřením rektora č. 318/2016 a k zabezpečení jeho realizace v podmínkách Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydávám toto opatření k procesnímu zajištění podávání projektových/grantových žádostí.

 1. Opatření se vztahuje na všechny projekty/granty, v nichž vystupuje PF JU jako příjemce dotace, partner, řešitel či spoluřešitel.
 2. Organizačním garantem uplatnění tohoto opatření je v případě
  • projektů/grantů vědeckého a mezinárodního charakteru: oddělení vědy a zahraničních styků a proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy,
  • v případě ostatních projektů/grantů: středisko správy projektů a proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj.
 3. Předkladatelem projektové/grantové žádosti se rozumí zaměstnanec PF JU, který bude fakticky žádost připravovat a projekt/grant řešit.
 4. Předkladatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce před ukončením příjmu projektových/grantových žádostí předložit děkanovi svůj záměr podat projekt/grant. Učiní tak na základě formuláře, který je přílohou tohoto opatření. Vyplněný formulář doručí předkladatel dle charakteru projektu/grantu odpovídajícímu garantovi dle čl. 2 tohoto opatření. Předkladatel je povinen nejpozději
  • deset pracovních dní (projekty/granty podléhající Opatření rektora č. 318/2016),
  • pět pracovních dní (ostatní projekty/granty)

  před ukončením příjmu projektových/grantových žádostí předložit veškerou dokumentaci projektu/grantu ke schválení prostřednictvím příslušného organizačního garanta (viz čl. 2).

 5. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkanem.

 

V Českých Budějovicích 4. 4. 2017

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

Příloha: Záměr podání projektové/grantové žádosti

 

 

stáhnout dokument: PDF