Symbol PF Opatření děkana č. 6/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017
O RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE

 

 1. Přihláška k rigorózní zkoušce se podává na určeném formuláři s přílohami, které jsou dány bodem 8 Rigorózního řádu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a se seznamem publikací uchazeče. Přihlášky se podávají na oddělení vědy a zahraničních styků (tel.: 38 777 3048, adresa: Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice).
 2. Přihláška se podává do 31. 5. pro rigorózní zkoušku konanou v zimním semestru a do 31. 10. pro rigorózní zkoušku konanou v letním semestru.
 3. Výše poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky k rigorózní zkoušce a s jejím konáním je každoročně stanovena v Sazebníku úhrad za administrativní úkony. Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne podání přihlášky; není-li v uvedené lhůtě zaplacen, k podané přihlášce se nepřihlíží. Poplatek je možné uhradit buď hotově na pokladně PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, nebo bankovním převodem na účet ČSOB 104725778/0300, var. symbol 123.
 4. Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který absolvoval magisterský studijní program a získal titul „magistr“ podle § 46 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů nebo uchazeč, který splnil předpoklady podle předchozí právní úpravy (§ 99 zákona o vysokých školách).
 5. V případě, že přihláška nebude obsahovat veškeré náležitosti nebo budou-li existovat pochybnosti o správnosti uvedených údajů, proděkan fakulty, do jehož kompetence patří rigorózní zkouška (dále jen „proděkan“), písemně vyzve uchazeče k jejímu doplnění. Pokud uchazeč nedoplní požadované údaje do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k doplnění údajů, nebude mu na základě podané přihlášky umožněno rigorózní zkoušku vykonat, pročež mu bude vrácena poměrná část uhrazeného poplatku ve výši jeho 90 %.
 6. Po podání přihlášky s veškerými náležitostmi, popř. po jejím doplnění postupem podle bodu 5., a po zaplacení poplatku podle bodu 3., má uchazeč právo používat informační zdroje fakulty a konzultovat s předsedou rigorózní komise, příp. s jinými členy komise, které předseda pověří (v rozsahu 5 hodin).
 7. V případě, že přihláška splňuje veškeré náležitosti, předá proděkan materiály pro rigorózní zkoušku předsedovi odpovídající rigorózní komise. Předseda rigorózní komise zajistí, aby byly vypracovány posudky jmenovanými oponenty do 60 dnů od data předání materiálů předsedovi rigorózní komise.
 8. Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit k rigorózní zkoušce, nechť se, je-li to možné předem, písemně omluví. O důvodnosti omluvy rozhodne předseda rigorózní komise. Uzná-li omluvu za důvodnou, rigorózní zkouška se koná v příštím vyhlášeném termínu.
 9. Pokud se uchazeč nedostaví v určeném termínu k rigorózní zkoušce a svoji neúčast do 5 dnů řádně neomluví, je zkouška hodnocena stupněm „neprospěl(a)“.
 10. Neúspěšnou zkoušku je možné opakovat jen jednou, a to nejdříve v příštím vyhlášeném termínu.
 11. Potvrzení o úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky vydá oddělení vědy a zahraničních styků. Diplom bude vydán v termínech konání promocí magisterského studia, případně jej na požádání vydá oddělení vědy a zahraničních styků.

Tímto opatřením se ruší Opatření děkanky č. 2/2010.

 

V Českých Budějovicích 18. 9. 2017

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

 

stáhnout dokument: PDF