Symbol PF Opatření děkana č. 13/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 13/2017
DEFINUJÍCÍ METODIKU PŘIŘAZENÍ KONKRÉTNÍHO MZDOVÉHO TARIFU ZAMĚSTNANCŮM PF JU

 

 

V souladu se Mzdovým předpisem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 16. srpna 2017 a Opatřením rektora č. R 362, kterým se stanovuje lhůta pro vydání metodiky ke Mzdovému předpisu JU ze dne 10. října 2017, vydávám toto opatření definující metodiku přiřazení konkrétního mzdového tarifu zaměstnancům Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „Metodika PF JU“).

 

Část I
Všeobecná ustanovení

 

Metodika upravuje a dále zpřesňuje mzdové podmínky zaměstnanců PF JU.

 

Část II
Odměňování akademických a vědeckých pracovníků

 

Zaměstnanci, který je akademickým či vědeckým pracovníkem, přísluší mzdový tarif stanovený dle následující stupnice podle příslušné skupiny prací a mzdové třídy.

(v Kč)

Skupina prací Mzdová třída Rozpětí dle MP JU Tarif
MIN MAX
7 9 ÚZM* 30 030 23 000
7 10 ÚZM* 32 400 25 000
8 11 ÚZM* 35 500 28 000
8 12 24 500 42 800 35 000
8 13 27 700 48 720 40 000

 

Část III
Odměňování neakademických zaměstnanců

 

Zaměstnanci, který není akademickým nebo vědeckým pracovníkem (dále jen „neakademický zaměstnanec“), přísluší mzdový tarif stanovený dle následující stupnice podle příslušné skupiny prací, mzdové třídy a délky praxe.

(v Kč)

Skupina prací Mzdová třída Rozpětí dle MP JU Délka praxe
MIN MAX do 6 let do 12 let do 23 let do 32 let nad 32 let
1 1 ÚZM* 12 000 12 000
2 2 ÚZM* 14 000 13 000 13 500 14 000
3 3 ÚZM* 17 000 15 300 16 000 17 000
4 4 ÚZM* 20 000 16 000 16 500 17 000 18 500 19 000
5 5 ÚZM* 24 000 20 000 21 500 22 500 23 200 24 000
6 6 18 400 26 000 21 000 23 000 24 000 25 000 26 000
7 7 20 400 28 000 24 000 27 000
8 8 23 400 33 000 30 000 33 000
8 9 26 400 40 000 40 000

 

* Aktuální Úroveň nejnižší Zaručené Mzdy dle nařízení vlády

 

Část IV
Výkonnostní prémie

 

  1. Výkonnostní prémie může být přiznána v následujících horních hranicích:
    1. ve výši maximálně 100 % nejvyššího možného mzdového tarifu pracovníka/zaměstnance, je-li zařazen do 1. až 6. mzdové třídy,
    2. ve výši maximálně 120 % nejvyššího možného mzdového tarifu pracovníka/zaměstnance, je-li zařazen do 7. až 13. mzdové třídy.

(v Kč)

Mzdová třída Neakademičtí zaměstnanci Akademičtí a vědečtí pracovníci
1 12 000 X
2 14 000
3 17 000
4 19 000
5 24 000
6 26 000
7 32 400
8 39 600
9 48 000 27 600
10 X 30 000
11 33 600
12 42 000
13 48 000

 

Část V
Závěrečná ustanovení

 

  1. Metodika PF JU nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem PF JU.
  2. Metodika PF JU nabývá účinnosti dnem účinnosti Mzdového předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
  3. Metodika PF JU podléhá zveřejnění ve veřejné části internetových stránek PF JU.

 

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2017

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF