Symbol PF Opatření děkana č. 6/2018

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

 

V souladu s Opatřením rektora JU č. R 372 ze dne 13. 2. 2018 stanovuji harmonogram akademického roku 2018/2019.

 

Zimní semestr

 

Akademický rok 2018/2019 začíná 1. 9. 2018 a končí 31. 8. 2019

 

Zápis předmětů zimního semestru AR 2018/2019

- společný termín pro všechny fakulty JU   28. 05. 2018 - 08. 06. 2018
- pro studenty PF JU   pokračuje až do 23. 07. 2018

 

Upřesňující zápis předmětů zimního semestru AR 2018/2019     01. 09. 2018 - 30. 09. 2018

 

Zápis nově přijatých uchazečů:

1. rok standardního průběhu studia   02. 09. 2018 - 20. 09. 2018
1. rok doktorského studia   01. 10. 2018 - 04. 10. 2018
Zápis tzv. "čekatelů" na SZZ (v úředních hodinách na studijním oddělení) září 2018, nejpozději však do 20. 09. 2018

 

Dozapsání ("dozápis") či odzapsání ("odzápis") studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě žádosti studenta do 12. 10. 2018 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18 a Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, čl. 3.

 

Podání žádosti o uznání předmětů

- v případě dalšího studia   do 31. 10. 2018
- v případě souběžného studia   za zimní semestr     do 31. 10. 2018
za letní semestr     do 31. 03. 2019

 

Výuka

všichni studenti prezenčního studia (13 týdnů)   01. 10. 2018 - 22. 12. 2018
07. 01. 2019 - 12. 01. 2019
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu

 

Imatrikulace studentů zapsaných ke studiu 1. rokem
Výuka studentů prvního ročníku bakalářského studia se tento den nekoná.
  25. 10. 2018
 
Zveřejnění témat kvalifikačních prací na katedrách   do 30. 11. 2018
 
Zimní prázdniny   27. 12. 2018 - 04. 01. 2018
 
Den otevřených dveří na JU   18. 01. 2019

 

Zkouškové období za ZS

studenti posledního roku prezenční formy standardní doby studia
a všichni studenti kombinované formy studia a účastníci CŽV
  14. 01. 2019 - 26. 04. 2019
ostatní studenti prezenčního studia   14. 01. 2019 - 15. 02. 2019

 

Pedagogická praxe souvislá (doporučené termíny)

navazující studium Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví
2. ročník ZS - Vychovatelská praxe III, KZV/VPSN
  29. 10. - 09. 11. 2018

 

Státní závěrečné zkoušky

 

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

katedra pedagogiky a psychologie   15. 11. 2018
ostatní katedry   30. 11. 2018
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 28. 01. 2019 - 08. 02. 2019 do 13. 01. 2019 do 11. 01. 2019 do 02. 01. 2019

 
1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují - tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 28. 1. - 1. 2. 2019 v souladu s harmonogramem AR 2018/19 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne razítko katedry a připojí podpis.

 

Mezní termíny

 

- pro získání zápočtů za ZS

  - pro letní i srpnový termín SZZ, komb. studium a CŽV   26. 04. 2019
 

- ostatní studenti

  08. 02. 2019

 

- pro vykonání zkoušek

  - pro letní termín SZZ   26. 04. 2019
  - pro srpnový termín SZZ   28. 06. 2019
 

- ostatní studenti (včetně kombinovaného studia a CŽV)

  31. 08. 2019

 

- pro získání 20 kreditů za 1. semestr studia

  - v prezenčním studiu   01. 03. 2019
  - v kombinovaném studiu a CŽV   26. 04. 2019

 

 

Letní semestr

 

Zápis předmětů letního semestru AR 2018/2019   14. 01. 2019 - 25. 01. 2019
 
Upřesňující zápis předmětů letního semestru AR 2018/2019   09. 02. 2019 - 17. 02. 2019

 

Dozapsání ("dozápis") či odzapsání ("odzápis") studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě žádosti studenta do 1. 3. 2019 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18 a Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, čl. 3.

 

Pedagogická praxe souvislá (doporučené termíny)

- učitelství pro 1. st. ZŠ   11. 02. 2019 - 15. 03. 2019
- učitelství pro 2. stupeň ZŠ - navazující studium   11. 02. 2019 - 15. 03. 2019
- bakalářské studium výchovy ke zdraví 3. ročník - PP IV.    
      prezenční studium 04. 02. - 17. 02. 2019 a 01. 04. - 12. 04. 2019
      kombinované studium   07. 01. - 26. 04. 2019
- navazující studium Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví 2. ročník LS květen 2019

 

Výuka

závěrečný rok oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (6 týdnů) 1)   18. 03. 2019 - 26. 04. 2019
3. rok bakalářského studia - jedno i dvouoborového
(7 týdnů v dvojnásobné časové dotaci) 2) 3)
  18. 02. 2019 - 05. 04. 2019
ostatní studenti (13 týdnů) 1) 2)   18. 02. 2019 - 18. 05. 2019
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu

 
1) Studenti ve 2. roce navazujícího magisterského studia ve studijních programech Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy a studenti závěrečného roku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ konají souvislou pedagogickou praxi v týdnech od 11. 2. 2019 do 15. 3. 2019.

2) Pro obory, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF, zůstává výuka podle harmonogramu FF ve standardní hodinové dotaci.

3) S výjimkou oboru Arteterapie, kde se výuka ve 3. ročníku LS koná v nezkrácené podobě.

 

Zadání kvalifikačních prací   do 26. 04. 2019

 

Zkouškové období za LS

- pro studenty bakalářského studia konající SZZ v letním (červnovém) termínu   01. 04. 2019 - 26. 04. 2019
- ostatní studenti   20. 05. 2019 - 31. 08. 2019

 

Mezní termín pro získání zápočtů za LS, resp. zkoušek za AR

- pro studenty konající SZZ v 1. termínu   do 26. 04. 2019
- pro studenty konající SZZ ve 2. termínu   do 12. 07. 2019
- ostatní studenti prezenčního i kombinovaného studia i účastníci CŽV   do 31. 08. 2019

 

Závěrečné zkoušky z certifikátových programů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

- splnění podmínek   do 01. 03. 2019
- přihlášky na příslušné katedře   do 01. 03. 2019
- termín konání   25. 03. 2019 - 05. 04. 2019

 

Den kateder a soutěž Studentská inovace praxí   09. 05. 2019

 

Děkanský sportovní den   09. 05. 2019

 

Státní závěrečné zkoušky - 1. termín

 

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

katedra pedagogiky a psychologie   28. 02. 2019
ostatní katedry   31. 03. 2018
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 13. 05. - 31. 05. 2019 do 28. 04. 2019 26. 04. 2019 26. 04. 2019

 
1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují - tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 10. 6. - 21. 6. 2019 v souladu s harmonogramem AR 2018/19 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

 

Z důvodu zpracování výsledků přijímacího řízení, resp. přípravy promocí absolventů PF JU je studijní oddělení od 24. 6. 2019 do 28. 6. 2019 zavřeno.

 

Státní závěrečné zkoušky - 2. termín4)

 

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

katedra pedagogiky a psychologie   15. 05. 2019
ostatní katedry   31. 05. 2019
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
4) 21. 8. - 30. 08. 2019 do 12. 07. 2019 12. 07. 2019 12. 07. 2019

 
1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují - tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách. Termín konání SZZ Katedry pedagogiky a psychologie je možný od 21. 8. do 6. 9. 2019. Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie (s ohledem na nezkrácený LS 3. ročníku studia) zároveň garantují vypsání 2. termínu SZZ v LS.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 26. - 30. 8. 2019 v souladu s harmonogramem AR 2017/18 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

4) 2. termín SZZ není pro katedry obligatorní. O organizování podzimního termínu budou katedry své studenty informovat nejpozději do 26. dubna 2019.

 

 

V Českých Budějovicích 16. 3. 2018

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF