Symbol PF Opatření děkanky č. 8/2018

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 8/2018
DEFINUJÍCÍ METODIKU PŘIŘAZENÍ KONKRÉTNÍHO
MZDOVÉHO TARIFU ZAMĚSTNANCŮM PF JU

 

V souladu se Mzdovým předpisem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 16. srpna 2017 (dále „Mzdový předpis“) a Opatřením rektora č. R 362 ze dne 10. října 2017 vydávám toto opatření doplňující aktuálně platný Mzdový předpis a definující metodiku přiřazení konkrétního mzdového tarifu zaměstnancům Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „Metodika PF JU“).

 

Část I
Všeobecná ustanovení

Opatření upravuje a dále zpřesňuje mzdové podmínky zaměstnanců PF JU.

 

Část II
Odměňování akademických a vědeckých pracovníků

Zaměstnanci, který je akademickým či vědeckým pracovníkem, přísluší mzdový tarif stanovený dle následující stupnice podle příslušné skupiny prací a mzdové třídy.

(v Kč)

Skupina prací Mzdová třída Rozpětí dle MP JU Tarif
MIN MAX
7 9 ÚZM* 30 030 23 000
7 10 ÚZM* 32 400 25 000
8 11 ÚZM* 35 500 28 000
8 12 24 500 42 800 35 000
8 13 27 700 48 720 40 000

 

Část III
Odměňování neakademických zaměstnanců

Zaměstnanci, který není akademickým nebo vědeckým pracovníkem (dále jen „neakademický zaměstnanec“), přísluší mzdový tarif stanovený dle následující stupnice podle příslušné skupiny prací, mzdové třídy a délky praxe.

(v Kč)

Skupina prací Mzdová třída Délka praxe
do 6 let do 12 let do 23 let do 32 let nad 32 let
1 1 ÚZM
2 2 ÚZM 13 500 14 000
3 3 ÚZM 16 000 17 000
4 4 16 000 16 500 17 000 18 500 19 000
5 5 20 000 21 500 22 500 23 200 24 000
6 6 21 000 23 000 24 000 25 000 26 000
7 7 24 000 27 000
8 8 30 000 33 000
8 9 40 000

 

ÚZM - Aktuální Úroveň nejnižší Zaručené Mzdy dle nařízení vlády

 

Část IV
Výkonnostní prémie

Výkonnostní prémie může být přiznána v následujících horních hranicích:

  1. ve výši maximálně 100 % nejvyššího možného mzdového tarifu pracovníka/zaměstnance, je-li zařazen do 1. až 6. mzdové třídy,
  2. ve výši maximálně 150 % nejvyššího možného mzdového tarifu pracovníka/zaměstnance, je-li zařazen do 7. až 13. mzdové třídy.

 

Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 13/2017 ze dne 11. 12. 2017.

 

 

V Českých Budějovicích dne 3. 9. 2018

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF