Symbol PF Opatření děkanky č. 3/2019

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 3/2019
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

 

V souladu s Opatřením rektora JU č. R 395 ze dne 12. 2. 2019 stanovuji harmonogram akademického roku 2019/2020.

 

Zimní semestr

 

Akademický rok 2019/2020 začíná 1. září 2019 a končí 31. 8. 2020

 

Zápis předmětů zimního semestru AR 2019/2020

- společný termín pro všechny fakulty JU   03. 06. 2019 - 14. 06. 2019
- pro studenty PF JU   pokračuje až do 22. 07. 2019

 

Upřesňující zápis předmětů zimního semestru AR 2019/2020 01. 09. 2019 - 29. 09. 2019

 

Zápis nově přijatých uchazečů:

1. rok standardního průběhu studia   02. 09. 2019 - 21. 09. 2019
1. rok doktorského studia   01. 10. 2019 - 04. 10. 2019
Zápis tzv. "čekatelů" na SZZ (v úředních hodinách na studijním oddělení) září 2019, nejpozději však do 20. 09. 2019

Dozapsání („dozápis“) či odzapsání („odzápis“) studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě žádosti studenta do 11. 10. 2019 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18 a Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, čl. 3.

 

Podání žádosti o uznání předmětů

- v případě dalšího studia   do 31. 10. 2019
- v případě souběžného studia   za zimní semestr     do 31. 10. 2019
za letní semestr     do 31. 03. 2020

 

Výuka

všichni studenti prezenčního studia (13 týdnů)   30. 09. 2019 - 21. 12. 2019
06. 01. 2020 - 11. 01. 2020
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu

 

Imatrikulace studentů zapsaných ke studiu 1. rokem
Výuka studentů prvního ročníku bakalářského studia a oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se tento den nekoná.
  24. 10. 2019
 
Zveřejnění témat kvalifikačních prací na katedrách   do 30. 11. 2019
 
Zimní prázdniny   27. 12. 2019 - 05. 01. 2020
 
Den otevřených dveří na JU   17. 01. 2020

 

Zkouškové období za ZS

studenti posledního roku prezenční formy standardní doby studia
a všichni studenti kombinované formy studia
  13. 01. 2020 - 24. 04. 2020
ostatní studenti prezenčního studia   13. 01. 2020 - 14. 02. 2020

 

Státní závěrečné zkoušky

 

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

katedra pedagogiky a psychologie   15. 11. 2019
ostatní katedry   30. 11. 2019
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 27. 01. 2020 - 07. 02. 2020 do 12. 01. 2020 do 10. 01. 2020 do 02. 01. 2020

 
1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují - tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 27. 1 - 31. 1. 2020 v souladu s harmonogramem AR 2019/20 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.
Studenti, kteří mají zadanou kvalifikační práci na některém z ústavů FF JU, se řídí termínem odevzdání dle harmonogramu AR 2019/20 FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne razítko katedry a připojí podpis.

 

Mezní termíny

 

- pro získání zápočtů za ZS

  - pro letní i srpnový termín SZZ, kombinované studium   24. 04. 2020
 

- ostatní studenti

  14. 02. 2020

 

- pro vykonání zkoušek

  - pro letní termín SZZ   24. 04. 2020
  - pro srpnový termín SZZ   10. 07. 2020
 

- ostatní studenti (včetně kombinovaného studia)

  31. 08. 2020

 

- pro získání 20 kreditů za 1. semestr studia

  - v prezenčním studiu   06. 03. 2020
  - v kombinovaném studiu   24. 04. 2020

 

 

Letní semestr

 

Zápis předmětů letního semestru AR 2019/2020   13. 01. 2020 - 24. 01. 2020
 
Upřesňující zápis předmětů letního semestru AR 2019/2020   09. 02. 2020 - 16. 02. 2020

 

Dozapsání („dozápis“) či odzapsání („odzápis“) studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě žádosti studenta do 28. 2. 2020 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18 a Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, čl. 3.

 

Výuka

5. rok oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (6 týdnů) 1), 4)   16. 03. 2020 - 24. 04. 2020
3. rok bakalářského studia + 2. rok navazujícího magisterského studia5)
(7 týdnů v dvojnásobné časové dotaci) 1)2)3)
  17. 02. 2020 - 03. 04. 2020
3. rok bakalářského studia Speciální pedagogika předšk. věku - Učitelství MŠ
(blokově, časová datace daných předmětů odpovídá 14 týdnům)6)
  02. 03. 2020 - 17. 04. 2020
ostatní studenti (14 týdnů)   17. 02. 2020 - 23. 05. 2020
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu

 
1) Studenti ve 2. roce navazujícího magisterského studia ve studijních programech Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy a studenti závěrečného roku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ konají souvislou pedagogickou praxi v týdnech od 10. 2. 2020 do 13. 3. 2020.

2) Pro obory, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF, zůstává výuka podle harmonogramu FF ve standardní hodinové dotaci.

3) S výjimkou oboru Arteterapie, kde se výuka ve 3. ročníku LS koná v nezkrácené podobě.

4) Pedagogická praxe souvislá Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, doporučený termín: 10. 02. 2020 - 13. 03. 2020.

5) Pedagogická praxe souvislá Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - navazující magisterské studium, doporučený termín: 10. 02. 2020 - 13. 03. 2020.

6) Pedagogická praxe souvislá Speciální pedagogika předškolního věku - Učitelství MŠ, doporučený termín: 10. 02. 2020 - 28. 02. 2020.

 

Zadání kvalifikačních prací   do 24. 04. 2020

 

Zkouškové období za LS

- pro studenty bakalářského studia konající SZZ v letním (červnovém) termínu   06. 04. 2020 - 24. 04. 2020
- ostatní studenti   25. 05. 2020 - 31. 08. 2020

 

Mezní termín pro získání zápočtů za LS, resp. zkoušek za AR

- pro studenty konající SZZ v 1. termínu   do 24. 04. 2020
- pro studenty konající SZZ ve 2. termínu   do 10. 07. 2020
- ostatní studenti prezenčního i kombinovaného studia   do 31. 08. 2020

 

Závěrečné zkoušky z certifikátových programů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

- splnění podmínek   do 28. 02. 2020
- přihlášky na příslušné katedře   do 28. 02. 2020
- termín konání   23. 03. 2020 - 03. 04. 2020

 

Soutěž Studentská inovace praxí   23. 04. 2020

 

Den kateder   07. 05. 2020

 

Děkanský sportovní den   07. 05. 2020

 

Státní závěrečné zkoušky – 1. termín

 

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

katedra pedagogiky a psychologie   28. 02. 2020
ostatní katedry   31. 03. 2020
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 11. 05. - 29. 05. 2020 do 26. 04. 2020 24. 04. 2020 24. 04. 2020

 
1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují - tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 8. 6. - 19. 6. 2020 v souladu s harmonogramem AR 2019/20 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.
Studenti, kteří mají zadanou kvalifikační práci na některém z ústavů FF JU, se řídí termínem odevzdání dle harmonogramu AR 2019/20 FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

 

Z důvodu zpracování výsledků přijímacího řízení, resp. přípravy promocí absolventů PF JU je studijní oddělení od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020 zavřeno.

 

Státní závěrečné zkoušky – 2. termín4)

 

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

katedra pedagogiky a psychologie   15. 05. 2020
ostatní katedry   31. 05. 2020
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 4), 5) 19. 8. - 31. 08. 2020 do 10. 07. 2020 10. 07. 2020 10. 07. 2020

 
1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují - tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách. Termín konání SZZ Katedry pedagogiky a psychologie je možný od 19. 8. do 4. 9. 2020. Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie (s ohledem na nezkrácený LS 3. ročníku studia) zároveň garantují vypsání 2. termínu SZZ v LS).
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 31. 8. - 4. 9. 2020 v souladu s harmonogramem AR 2019/20 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

4) 2. termín SZZ není pro katedry obligatorní. O organizování podzimního termínu budou katedry své studenty informovat nejpozději do 24. dubna 2020.

5) 2. termín SZZ na Katedře biologie proběhne v termínu 2. až 6. 9. 2019.

 

 

V Českých Budějovicích 28. 3. 2019

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF