Symbol PF Opatření děkanky č. 7/2020

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 7/2020
K POJIŠTĚNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE ÚČASTNÍKŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Čl. 1
Pedagogická praxe

Účastník celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) je povinen při realizaci pedagogické praxe stanovené ve studijním plánu programu CŽV

  1. mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při studiu a praktickém vyučování mimo JU a před nastoupením na pedagogickou praxi předložit potvrzení o něm lektorovi odborné praxe. Povinnost uzavření pojištění podle věty předchozí se nevztahuje na účastníky CŽV, kteří realizují pedagogickou praxi u svého zaměstnavatele,
  2. dodržovat pravidla a pokyny pro realizaci pedagogické praxe stanovené lektorem (garantem) praxe příslušného programu CŽV a obecné pokyny stanovené v pokynech k pedagogické praxi zveřejněných na webových stránkách PF JU pod odkazem CŽV (https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/),
  3. po skončení praxe odevzdat deník praxe lektorovi praxe a zúčastnit se reflexivní konzultace.

 

 

V Českých Budějovicích dne 18. 8. 2020

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

 

stáhnout dokument: PDF