Symbol PF Opatření děkanky č. 3/2021

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 3/2021,
JÍMŽ SE VYHLAŠUJE PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU
SPECIALIZACE V PEDAGOGICE (obor TEORIE VZDĚLÁVÁNÍ VE FYZICE), PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE, EDUCATIONAL PSYCHOLOGY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE ZAHÁJENÍM VÝUKY V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022

 

Část I
Obecná ustanovení

Čl. 1
Působnost opatření a související pravidla

 1. Přijímání ke studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) se řídí zejména ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“) a článkem 18 a 19 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 2. Obecná pravidla pro přijímání ke studiu na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PF JU“) stanovuje opatření děkana č. 10/2020 o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „opatření o přijímání ke studiu“). Stanovuje zejména
  1. podrobnosti o tom, jak prokázat dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání, které je zákonnou podmínkou pro přijetí ke studiu v jakémkoli studijním programu,
  2. podrobnosti o tom, jak prokázat jazykové předpoklady podle čl. 3 odst. 3,
  3. podrobnosti o tom, jak prokázat zdravotní způsobilost, je-li stanovena v čl. 5 jako podmínka pro přijetí ke studiu ve studijním programu,
  4. podrobnosti o uplatňování kapacitních podmínek pro přijetí,
  5. podrobnosti o podání přihlášky a poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením,
  6. podrobnosti o ověřování předpokladů přijímací zkouškou i mimo přijímací zkoušku (distančně), a
  7. další podrobnosti o přijímacím řízení včetně rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu, zápisu do studia a odvolacím řízení.
 3. Konkrétní pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022 stanovuje toto opatření, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na PF JU v doktorských studijních programech „Specializace v pedagogice (obor Teorie vzdělávání ve fyzice)“, „Pedagogická psychologie“ a „Educational Psychology“ (dále jen „vyhláška“).
 4. Výkladem vyhlášky je pověřen proděkan pro studium. Rozhoduje a jedná ve věcech opatřením neupravených, pakliže je rozhodnutí o nich a jednání pro naplnění jeho ustanovení nezbytné.

 

Část II.
Přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022

Čl. 2
Klíčové termíny a údaje

 1. Přihlášky lze podávat v termínu od 4. 5. 2021 do 31. 8. 2021. Odkaz pro podání přihlášky je následující http://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp. Přihláška je splatná do 31. 8. 2021, podrobnosti k jejímu podání stanovuje článek 13 opatření o přijímání ke studiu.
 2. Termín přijímacích zkoušek se stanovuje na 6. 9. 2021 – 30. 9. 2021. Podrobnosti k přijímací zkoušce stanovuje článek 15 opatření o přijímání ke studiu. Podrobnosti k ověřování podmínek pro přijetí mimo přijímací zkoušku stanovuje článek 16 opatření o přijímání ke studiu.
 3. Termín pro nahlížení do spisu uchazeče se stanovuje na 25. 10. 2021 – 29. 10. 2021.
 4. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se stanovuje ve výši 500 Kč pro každou podanou přihlášku. Platební údaje pro jeho úhradu jsou následující:
  1. název banky je ČSOB,
  2. číslo účtu je 104725778/0300,
  3. konstantní symbol je 379,
  4. variabilní symbol je 6020103, a
  5. jako specifický symbol se použije číslo generované elektronickou přihláškou.

  Podrobnosti k platbě poplatku stanovuje článek 14 opatření o přijímání ke studiu.

 

Čl. 3
Podmínky pro přijetí ke studiu

 1. Každý uchazeč musí splnit tzv. obecnou podmínku pro přijetí, tedy prokázat dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání podle typu studijního programu. Podmínkou pro přijetí do doktorského studijního programu je dosažení magisterského vzdělání.
 2. Uchazeč je povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru garantovi přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) dokument prokazující dosažení předchozího stupně vzdělání podle části II. opatření o přijímání ke studiu nejpozději do 31. 8. 2021, toto datum je rozhodné pro vydání rozhodnutí děkana dle článku 17 opatření o přijímání ke studiu. Po tomto datu bude moci být uchazeč přijat ke studiu až po doložení dokumentu na studijní oddělení PF JU, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2021/2022; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty.
 3. V souladu s § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách stanovuje PF JU jako podmínku pro všechny studijní programy znalost českého nebo slovenského jazyka. Podrobnosti k prokázání jazykových předpokladů stanovuje článek 10 opatření o přijímání ke studiu. Dokument prokazující jazykové předpoklady je uchazeč povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru garantovi přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) nejpozději do 31. 8. 2021; to neplatí, prokazuje-li jazykové kompetence dokumentem doručovaným PF JU ve lhůtě podle odstavce 2. Na skutečnosti doložené později nebude brán zřetel.
 4. Každý uchazeč musí dále splnit tzv. zvláštní podmínky pro přijetí vztahující se k příslušnému studijnímu programu. Podrobnosti k okruhu zvláštních podmínek a způsobům jejich ověřování, jako i k postupu v případě, že se ke studiu zapíše méně uchazečů, než jaký je minimální počet přijímaných uchazečů, stanovuje část III. opatření o přijímání ke studiu.
 5. Dokumenty, kterými uchazeč prokazuje splnění podmínek pro přijetí podle článku 5 vyhlášky je uchazeč povinen doručit podle pokynů a v termínu stanoveném pro příslušný studijní program v článku 5, na později doložené skutečnosti nebude brán zřetel.
 6. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který prokáže dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání (odstavec 1) a znalost jazyka podle odstavce 3 a zároveň splní všechny zvláštní podmínky pro přijetí stanovené pro jednotlivé studijní programy v článku 5.

 

Čl. 4
Stanovení nejvyššího počtu přijímaných uchazečů

Název stud. programu Název specializace,
zkratka specializace (oboru),
forma a délka studia
Nejvyšší počet
přijímaných do
studijního programu
Specializace v pedagogice Teorie vzdělávání ve fyzice
(TVF-k, kombinovaná forma studia – 4 roky)
1
Pedagogická psychologie Pedagogická psychologie
(PPS – prezenční/kombinovaná forma studia – 4 roky)
5
Educational Psychology Educational Psychology
(EPS – prezenční/kombinovaná forma studia – 4 roky)
3

 

Čl. 5
Popis studijních programů, do nichž se vyhlašuje přijímání ke studiu, s uvedením ostatních podmínek pro přijetí

 

TEORIE VZDĚLÁVÁNÍ VE FYZICE

Doktorský studijní obor v kombinované formě se standardní dobou studia 4 roky.

 

Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice,
tel.: 387 773 051, e-mail: raset@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Čtyřleté prezenční i kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.

 

Doktorské studium je určeno absolventům magisterského studia:

– učitelství fyziky pro základní školu,
– učitelství fyziky pro střední školu,
– „neučitelských“ studií fyziky.

 

Profil absolventa

Absolventi oboru získají kompetence k samostatné výzkumné práci v didaktice fyziky. Jejich odborná kvalifikace je předurčuje k profesnímu zařazení na místa vysokoškolských pedagogů, pracovníků školského managementu a státní správy, resp. odborných a řídících pracovníků ve výchovně vzdělávacích a volnočasových institucích.

Absolventi získají dostatečnou kvalifikaci k navrhování, vytváření i realizaci vzdělávacích programů na různých typech škol a vzdělávacích institucí. Mohou se uplatnit jako výzkumníci v oblasti didaktiky fyziky, a to jak v oblasti teoretických přístupů, tak i v oblasti experimentální činnosti při výuce fyziky.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude probíhat formou ústní zkoušky.

 

Další podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí je řádné ukončení magisterského studijního programu, který byl zaměřen na učitelství fyziky, příp. na fyziku, a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

K přihlášce přiloží ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky nebudou dosud absolventy magisterského studijního programu, přinesou doklad (vysokoškolský diplom) o jeho absolutoriu k přijímací zkoušce.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Přijímací řízení bude probíhat formou ústní zkoušky, která se soustředí na následující okruhy:

 • dosavadní studium a praxe uchazeče a jeho motivace ke studiu v daném programu,
 • představy o budoucím výzkumném projektu,
 • zkouška z anglického jazyka (východisko pro nastavení dalšího studia jazyka).

Při přijímacím pohovoru se ověřuje rozhled, znalosti a dovednosti z fyziky a její didaktiky, především schopnost didaktické transformace vybraného fyzikálního problému.

Přednost budou mít uchazeči, kteří mají za sebou úspěšnou učitelskou praxi na různých typech škol.

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 70 bodů.

 

 

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE

Doktorský studijní obor v prezenční i kombinované formě se standardní dobou studia 4 roky.

 

Katedra psychologie, Dukelská 9, 371 15 České Budějovice,
telefon: 387 773 242, email: stuchl@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Čtyřleté prezenční nebo kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.

 

Přijímací zkouška

Do studijního oboru Pedagogická psychologie budou přijímáni absolventi magisterských studijních programů Psychologie, oborů Učitelství psychologie pro SŠ a výjimečně absolventi oborů blízkých, kteří prokáží odbornou činnost v psychologii a postup do druhé poloviny studia budou mít vázán na splnění rozdílových zkoušek.

Při přijímací zkoušce musí uchazeči prokázat vědomosti, dovednosti a přiměřený rozhled v oboru, dále velmi dobrou orientaci v metodologii oboru a znalost anglického jazyka potřebnou pro porozumění odbornému textu v angličtině.

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 70 bodů. Bodový zisk se vypočte jako průměr z bodového hodnocení přiděleného jednotlivými členy přijímací komise.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Uchazeči o studium předkládají:

 • přihlášku ke studiu
 • ověřený opis diplomu a vysvědčení o SZZ
 • životopis se soupisem odborných aktivit v oblasti psychologie a publikační činností uchazeče
 • návrh výzkumného projektu z oboru Pedagogická psychologie

Téma projektu musí souviset tématy řešenými na pracovišti a je žádoucí mít předběžný souhlas případného školitele. Písemný návrh výzkumného projektu v rozsahu 5 – 10 stran by měl obsahovat objasnění teoretických východisek, formulaci výchozí výzkumné otázky, nástin metodologického uchopení problematiky a rámcovou představu o zamýšleném postupu řešení. Projekt by měl zahrnovat také soupis publikací, o které se uchazeč opírá, způsob zpracování textu by měl odpovídat zvyklostem u odborného tisku.

V odborné diskusi nad projektem by měl uchazeč prokázat, že se soustavněji zabývá pedagogickou psychologií, že se orientuje v národním i mezinárodním kontextu oboru, že studoval aktuální literaturu, že se zamýšlí nad psychologickými aspekty vzdělávací problematiky.

Přijatí studenti se stávají členy akademické komunity Katedry psychologie PF JU a podílejí se na její činnosti; prezenční studenti se účastní výukové praxe na Katedře psychologie PF JU v návaznosti na zaměření svého projektu.

 

 

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

Ph.D. program - standard study period 4 years.

 

Department of Psychology, Dukelská 9, 371 15 České Budějovice,
phone: 387 773 242, email: stuchl@pf.jcu.cz

 

Description of the program

Four-year full-time or part-time study, ending with a state doctoral examination and the defense of a doctoral dissertation. The graduate will obtain a Ph.D. degree.

 

Entrance examination

Graduates of master's degree programs in Psychology, majoring in Psychology Teacher Training for Secondary Schools and, exceptionally, graduates of related fields of study may apply. The graduates of related fields have to demonstrate professional activity in psychology and their progression to the second half of the study program will be bound to passing differential examinations.

During the entrance exam, candidates must demonstrate knowledge, skills and reasonable insight into the field of Educational Psychology, as well as a very good grasp of the methodology of the field and a good command of the English language.

The order of candidates is determined on the basis of their assessment at the entrance interview, and the candidate can get a maximum of 100 points. The minimum point gain for admission is 70 points. The point gain is calculated as the average of the points awarded by the individual members of the admissions committee.

 

Important information for applicants

Applicants must submit:

 • study application form
 • a certified copy of the diploma and the graduation certificate
 • curriculum vitae with a list of professional activities in the field of psychology and a list of publications
 • research project proposal from the Educational Psychology domain

The topic of the project should be consulted at the Department of Psychology and it is desirable to have the prior consent of a possible supervisor. The written proposal of the research project (5 - 10 pages) should contain an explanation of the theoretical basis, the formulation of the initial research question, an outline of the methodological approach, and a general idea of the intended research. The project should also include a list of references.

In presentation of the project, the candidate should demonstrate that (s)he is involved in educational psychology, that (s)he has good grasp of the national and international context of the field, current literature, and significant research domains.

Admitted students become members of the academic community of the Department of Psychology PF JU and participate in its activities; full-time students participate in teaching practice at the Department of Psychology PF JU in relation to their project.

 

 

Část III.
Závěrečná ustanovení

Čl. 6
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 4. 5. 2021.

 

 

V Českých Budějovicích 4. 5. 2021

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF