Symbol PF Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Článek 1
Platnost disciplinárního řádu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 1. Tento disciplinární řád platí pro všechny studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (dále jen "PF JU") bez ohledu na formu studia.
 2. Je přílohou č. 4 Statutu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Článek 2
Přestupky studentů proti statutu

 1. Za přestupky proti statutu univerzity a fakulty může děkan podle závažnosti přestupku uložit kárné opatření.
  Pojem disciplinární přestupek a následné sankce jsou stanoveny v § 64 - 69 zákona č. 111/1998 Sb.
 2. Případné vyloučení studenta ze studia na PF JU jako kárné opatření je podmíněno schválením Akademického senátu PF JU. Do schválení senátem je studium studentovi přerušeno.

 

Článek 3
Společenské přestupky studentů

 1. Student, který je soudem pravomocně odsouzen za trestný čin, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně děkanovi fakulty. Děkan uváží, zda čin je slučitelný s imatrikulačním slibem studenta a se souhlasem Akademického senátu PF JU rozhodne o setrvání studenta v akademické obci. Do vyjádření senátu může děkan studium přerušit.
 2. V případě neslučitelnosti činu s imatrikulačním slibem postupuje děkan podle č. 2, odst. 2 tohoto řádu.

 

Článek 4
Disciplinární komise

Zřízení disciplinární komise, způsob jejího jmenování, funkční období a její kompetence jsou dány § 13 zákona č. 111/1998 Sb., který upravuje tyto skutečnosti:

 1. Děkan fakulty jmenuje nejpozději do 14 dnů po schválení disciplinárního řádu šestičlennou disciplinární komisi z řad členů akademické obce a jejího předsedu (učitele). Polovinou, tj. třemi členy komise jsou studenti. Dnem jmenování disciplinární komise končí funkční období disciplinární komise působící podle dosavadních předpisů. Jmenování i ukončení působnosti se členům disciplinární komise sděluje písemně.
 2. Funkční období disciplinární komise je dvouleté. V průběhu funkčního období může děkan fakulty v odůvodněných případech uvolnit, odvolat nebo zrušit členství v komisi a jmenovat členy nové. Ukončení členství v komisi sděluje jejím členům děkan fakulty písemně s uvedením důvodů.

  Důvodem okamžitého zrušení členství je:

  1. u akademického pracovníka porušení předpisů JU, PF JU, akademické etiky, přestupky proti zákoníku práce či trestní stíhání,
  2. u studenta disciplinární přestupek (čl. 2, 3 tohoto řádu).
 3. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh děkana fakulty, který jej předkládá předsedovi disciplinární komise. Podněty děkanovi fakulty na podání návrhu na disciplinární řízení může předkládat kterýkoliv člen akademické obce.
 4. Disciplinární komise je povinna zahájit disciplinární řízení do dvou týdnů od obdržení návrhu. O kárném opatření je povinen děkan fakulty rozhodnout nejpozději do dvou měsíců od doby, kdy se o přestupku dozvěděl.
 5. Disciplinární komisi svolává její předseda.
 6. Disciplinární komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina její studentské i zaměstnanecké části.
 7. Pro schválení rozhodnutí disciplinární komise je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
 8. Za účelem řádného ověření případu je disciplinární komise oprávněna přizvat k jednání kteréhokoliv pracovníka JU nebo studenta.
 9. Písemné návrhy na opatření předkládá disciplinární komise děkanovi fakulty s odůvodněním.

 

Tento řád byl projednán a schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Pedagogické fakulty JU dne 8. června 1999.

 

PaedDr. František Zborník, v. r.
předseda AS PF JU

doc. RNDr. František Mráz, CSc., v. r.
děkan fakulty

 

stáhnout dokument:   PDF