Symbol PF Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG

 

tento dokument ke stažení (.doc)

 

Při vypracování závěrečné práce postupují studenti jednotlivých fakult a součástí JU způsobem určeným dosavadními vnitřními normami a pokyny fakulty nebo součásti JU.
Po úplném dokončení celého materiálu závěrečné práce by student měl mít kromě vytištěné verze vypracované v souladu s těmito dosavadními normami a pokyny také verzi elektronickou, obsahující v dané chvíli celou závěrečnou práci včetně všech jejích příloh (s výjimkou příloh a dokladových materiálů, které nelze do elektronické podoby převést nebo není účelné do práce zařazovat - viz vlastní text Opatření, odst. 6), a to jako jeden soubor nebo ještě jako několik souborů, které případně jsou uloženy v různých formátech.

Z tohoto výchozího bodu začíná úprava závěrečné práce pro její uložení na elektronický nosič (CD) a elektronické vložení do databáze STAG dále popsaným postupem:

P1) Student porovná skutečný název své závěrečné práce, pod kterým práci odevzdává, s názvem vloženým do databáze STAG jako "zadané téma práce". V případě, že skutečný konečný název se od předběžného liší, vloží (popř. opraví) skutečný "název práce", a to postupem popsaným v odstavcích P10 až P12.

P2) Student zajistí, aby stránka, která obvykle následuje za titulním listem a obsahuje prohlášení o samostatném vypracování závěrečné práce, obsahovala nyní - a to jednotně jak v tištěné, tak elektronické verzi - tento text (s vhodnou volbou některého z termínů "bakalářská - diplomová - rigorózní - disertační" a dále buď "v nezkrácené podobě" nebo "v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných ... fakultou"):

Prohlašuji, že svoji bakalářskou - diplomovou - rigorózní - disertační práci jsem vypracoval/a samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.

Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské - diplomové - rigorózní - disertační práce, a to v nezkrácené podobě - v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných ... fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů.

Datum.

Podpis studenta
(v písemné verzi vlastnoruční podpis ve všech kopiích!)


Následující odstavce P3 až P5 se týkají pouze některých závěrečných prací:

P3) Pokud součástí závěrečné práce (přílohou práce) jsou materiály elektronicky nezveřejnitelné ve formátu pdf (např. umělecké artefakty nebo počítačové programy, atd.), vyčlení je student ze souboru určeného ke zveřejnění v databázi STAG a nahradí je textovým konstatováním o místu jejich uložení. Jsou-li jejich elektronické podoby, popřípadě elektronické podoby jejich vyobrazení uložitelné na elektronickém nosiči CD určeném k archivaci fakultou, vloží je student jako samostatné soubory v původním formátu na elektronický nosič odevzdávaný k archivaci.

P4) Pokud po konzultaci se školitelem / vedoucím práce / vedoucím katedry student shledá, že práce obsahuje skutečnosti utajované ve smyslu odst. 4 Opatření, musí tyto údaje ze zveřejňované elektronické verze závěrečné práce vkládané do databáze STAG vypustit a nahradit konstatováním "následující pasáž o rozsahu ... obsahuje utajované skutečnosti a je obsažena pouze v archivovaném originále diplomové práce uloženém na ... fakultě JU". Plné znění vypuštěných pasáží v elektronické podobě vloží student jako oddělený samostatný elektronický soubor pouze do elektronického nosiče CD odevzdávaného k archivaci fakultou.

P5) Jestliže je závěrečná práce (např. doktorská disertační práce) souborem již zveřejněných publikací studenta nebo obsahuje takové publikace či rukopisy přijaté ke zveřejnění v časopise (knize) nebo rukopisy studenta odevzdané ke zveřejnění do časopisu, které již jsou nebo budou předmětem copyrightu daného časopisu (knihy), postupuje student takto:
Každou takovou publikaci nahradí stránkou (stránkami) obsahující

  1. úplné bibliografické údaje dané publikace
  2. souhrn (abstrakt ) převzatý z dané publikace v jeho původním znění
  3. překlad souhrnu (abstraktu) do češtiny a do angličtiny (pokud je souhrn v některém z těchto dvou jazyků, pak jen překlad do druhého z nich)
  4. v případě, že publikace je dílem více spoluautorů, uvede student jeho podíl na publikaci v %
  5. údaj, v jakém stupni procesu vedoucího k publikaci se publikace nachází ke dni odevzdání studentovy závěrečné práce.

Odevzdávaná elektronická podoba závěrečné práce pak bude sestávat z těchto stran nahrazujících jednotlivé publikace a dále z ostatního textu a dalších materiálů obsažených v tištěné podobě závěrečné práce.

P6) Po provedení případných úprav podle odstavců P3 až P5 student zajistí, že výsledná podoba závěrečné práce určená k elektronickému zpřístupnění tvoří jeden souvislý elektronický soubor ve formátu pdf.

P7) Pro převod práce do pdf souboru je možné využít program PDF Creator, který je nainstalován na počítačích ve vybraných počítačových učebnách (např. Bobík a vybrané učebny na fakultách). Program je možné si také stáhnout např. z http://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/. Pokud je práce ve více souborech, je možné je převést do pdf samostatně a ke spojení do jediného pdf použít program pdftk.exe, který je k dispozici na stránce http://www.jcu.cz/education/zverej_kvalif_praci/.

P8) Po vytvoření jediného pdf souboru obsahujícího závěrečnou práci v podobě určené k elektronickému zpřístupnění student uloží tento soubor na elektronický nosič CD. Současně na něj uloží případné soubory obsahující ty části práce, které nebudou zpřístupněny ve smyslu odst. P3 nebo P4 této přílohy.

P9) Tento jediný pdf soubor obsahující závěrečnou práci v podobě určené k elektronickému zpřístupnění student vloží do databáze STAG postupem popsaným v následujících odstavcích P10 až P19.

P10) Soubor s elektronickou podobou práce vloží student do databáze STAG prostřednictvím portálu IS STAG (http://portal.jcu.cz).
Přihlášení do portálu provede student obvyklým způsobem (uživatelské jméno = osobní číslo atd.)

P11) Po přihlášení se do portálu postupuje student následující cestou: v horní nabídce vybere Moje studium - vlevo pak vybere volbu Kvalifikační práce a dále Doplnit údaje o diplomové (bakalářské atd.) práci. Otevře se formulář sloužící pro doplnění údajů o práci a pro vložení souboru v e-podobě.

P12) V záhlaví formuláře jsou údaje o studentovi, datum zadání práce a zadané téma práce. Následují položky k doplnění studentem. Jako první je zde "název práce". Pokud je název práce nevyplněn nebo se liší od skutečného názvu (může být shodný se zadaným tématem), student jej vyplní ve smyslu odstavce P1. Po vyplnění nebo opravě údajů je potřeba změny uložit ještě před tím než přejdeme k vlastnímu nahrání práce v e-podobě.

P13) Na konci formuláře je oddíl nadepsaný Elektronická forma kvalifikační práce.
Pod tím je text:
Zatím není přiložen žádný soubor s elektronickou formou práce...
A následuje volba:
NAHRÁT SOUBOR (Odevzdat práci v elektronické podobě).
Klikneme na text NAHRÁT SOUBOR, otevře se nový formulář nadepsaný Elektronická forma kvalifikační práce.
Pod hlavičkou s uvedením studenta a tématu práce je text:
Prosím vyplňte nebo opravte údaje týkající se přiloženého souboru.

P14) Jako první je zde pole Soubor s textem práce a tlačítko "Procházet…".
Po stisku tlačítka "Procházet …" se objeví obvyklé okno pro vyhledání souboru. Soubor vyhledáme - jeho název je nyní v daném poli.

P15) Pod přiloženým souborem pak následuje několik důležitých pokynů a informací.
Mimo jiné je zde uvedeno, že maximální velikost ukládaného souboru je 50 MB.

P16) Následuje několik průvodních údajů o souboru. První údaj se týká typu přiloženého souboru. Základní typ je PDF.
Další dva údaje se týkají zpřístupnění práce. Zde je jednoznačně nastaveno, že student souhlasí se zpřístupněním práce veřejnosti i mimo univerzitu a ihned po odevzdání práce.

P17) Je-li vše připraveno a vyplněno, stiskneme tlačítko "Nahrát a uložit soubor a/nebo průvodní údaje".
Pokud uložení proběhlo bez problémů, pak se pod záhlavím stránky objeví o tom informace a je rovněž zobrazen název vloženého souboru a jeho velikost.

P18) Do okamžiku, kdy katedra / studijní oddělení zadá datum odevzdání práce, může student soubor smazat a znovu nahrát, rovněž může měnit i další údaje.

P19) Pokud se nyní znovu student přihlásí do doplnění údajů o práci, pak na konci stránky je informace o vloženém souboru a nabízí se volba "změnit/nahradit/smazat/stáhnout soubor...". Po kliknutí opět vstoupíme do formuláře o souboru.