Symbol PF Opatření proděkana č. 2/2006

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 2/2006
o vkládání údajů o zápočtech a zkouškách do IS STAG

V souvislosti s čl. 9 Studijního a zkušebního řádu JU, který mj. přikazuje fakultám a katedrám povinnost přesně a důsledně dodržovat jednotný informační systém o studijních programech, kreditním systému a výsledcích zápočtů a zkoušek, ukládám vedoucím kateder a oddělení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích následující povinnost:

S platností od data vydání tohoto opatření zajistí vedoucí katedry resp. oddělení vložení dat udělení zápočtů, resp. dat a hodnocení zkoušek do informačního systému STAG, a to bezprostředně, nejpozději do tří pracovních dní. Nesplnění tohoto opatření bude posuzováno jako porušení Pracovního řádu JU, který je obsahem Opatření rektora JU č. 59/2001 k realizaci Zákoníku práce.

V Českých Budějovicích 17. února 2006

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF