Symbol PF Opatření proděkana pro studium č. 1/2010

OPATŘENÍ PRODĚKANA PRO STUDIUM Č. 1/2010
o dodatečném zápisu předmětu do semestru

 

  1. Každý student je povinen podle čl. 17 Studijního a zkušebního řádu JU provést v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku předběžný zápis do následujícího semestru, resp. školního roku. Porušení tohoto ustanovení se posuzuje, jako by student nesplnil požadavky vyplývající ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách v platném znění. Nesplnění těchto požadavků má podle čl. 27 Studijního a zkušebního řádu JU za následek ukončení studia.
  2. Student, který zcela nevyužil možnosti předzapsat si předměty do jednotlivých semestrů, může v termínech stanovených v harmonogramu akademického roku požádat o dozapsání předmětů na studijním oddělení PF JU. Takové dozapsání je zpoplatněno částkou 340,- Kč za každý předmět (viz dokument "Poplatky za studium a úhrady za služby", část C. Úhrady za administrativní úkony).
  3. Studenti prvního a posledního roku studia mohou po skončení předzápisu pro letní semestr, resp. po skončení korekcí zápisu pro LS požádat o dozapsání předmětu do letního semestru příslušného akademického roku. Mohou tak však učinit pouze do konce 2. týdne výuky v letním semestru aktuálního akademického roku.
  4. Student, který chce prostřednictvím žádosti dozapsat do příslušného semestru jakýkoliv předmět, podává žádost na standardním tiskopise. V žádosti vždy uvede zkratku předmětu, o jehož dopsání žádá. K žádosti připojí doklad o zaplacení poplatku, který bude ve výši součinu částky 340,- Kč a počtu předmětů v žádosti uvedených.
  5. Toto opatření ruší Opatření proděkana č. 1/2009.

Toto opatření nabývá platnosti dnem 15. března 2010.

 

V Českých Budějovicích 15. března 2010

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF