Symbol PF Opatření proděkana č. 4/2013

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 4/2013
o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech
a kombinacích navazujících magisterských programů

 

 

 1. Jednotlivé studijní obory se ukončují státními závěrečnými zkouškami (dále jen SZZ), jimiž jsou ve studijních plánech jednotlivých oborů následující předměty:

   

  Obory učitelství pro 2. stupeň základních škol (Studijní program N7503):

  Obor STAG zkratka Název SZZ
  PgPs*) KPE/QZZN1 Pedagogika a psychologie

  Pozn. 1: Tuto SZZ vykonají všichni studenti všech kombinací oborů studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ s výjimkou kombinace Fyzika - Technická výchova (komb.) - viz *).

   

  A dále podle kombinace studovaných oborů:

  Obor STAG zkratka Název SZZ
  Anglický jazyk KAJ/QZZ1 Anglistika s didaktikou
  Český jazyk a literatura KBH/QZM Český jazyk a literatura s didaktikou
  Český jazyk jako cizí jazyk KBH/QZMC Český jazyk a literatura s didaktikou pro cizince
  Dějepis UHE/QZU1 Historie
  Francouzský jazyk URO/QZM13 Francouzská lingvistika (ZŠ)
  URO/QZM14 Francouzská a frankofonní literatura (ZŠ)
  URO/QZM15 Didaktika francouzského jazyka (ZŠ)
  Fyzika KFY/QZN1 Fyzika s didaktikou
  Hudební výchova KHV/QZN1 Historicko teoretická analýza skladby
  KHV/QZN2 Didaktika hudební výchovy
  Chemie KCH/QZMAG Chemie s didaktikou
  Informatika KIN/QZVM (1. verze)
  KIN/QZIM (2. verze)
  Informatika s didaktikou
  Matematika KMA/QMZ Matematika s didaktikou
  Německý jazyk KNJ/QZM Německý jazyk a literatura s didaktikou
  Občanská výchova KSV/QZZM Občanská výchova s didaktikou
  Přírodopis KBI/QNMU Přírodopis a didaktika přírodopisu
  Španělský jazyk URO/QZM16 Španělská lingvistika (ZŠ)
  URO/QZM17 Španělská a hispanoamerická literatura (ZŠ)
  URO/QZM18 Didaktika španělského jazyka (ZŠ)
  Tělesná výchova KTS/QZMZ Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
  Technická výchova KFY/QZTD Technická výchova s didaktikou
  Technická výchova (komb.) KFY/QZTD Technická výchova s didaktikou
  KPE/QZN1*) Pedagogika a psychologie
  Výchova ke zdraví KZV/QZN Výchova ke zdraví
  Výtvarná výchova KVV/QZNZ (1. verze)
  KVV/QNZ (2. verze)
  Teorie výtvarné výchovy a její aplikace na dílčí výtvarné disciplíny
  Teorie výtvarné výchovy a teorie výtvarných činností
  Výtvarná výchova (pro ZUŠ) KVV/ QZNU (1. verze)
  KVV/QNU (2. verze)
  Didaktika výtvarné výchovy a teoretická východiska výtvarných disciplín
  Teorie výtvarné výchovy a teorie výtvarných činností
  Zeměpis KGE/QZM1 Zeměpis s didaktikou

   

  Obory učitelství pro střední školy (Studijní program N7504):

  Obor STAG zkratka Název SZZ
  Tělesná výchova - Psychologie KPE/QPUSŠ Pedagogika pro učitelství na SŠ
  KTS/QZMS Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
  KPE/QPSDI Psychologie a její didaktika
  Psychologie - Výchova ke zdraví KPE/QPUSŠ Pedagogika pro učitelství na SŠ
  KPE/QPSDI Psychologie a její didaktika
  KZV/QZN Výchova ke zdraví
  Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy KHV/QZNS1 Historicko-teoretická analýza skladby
  KHV/QZNS2 Didaktika hudební výchovy
  KHV/QZNS3 Absolventský koncert v rozsahu recitálu
  KHV/QZNS4 Metodika hlavního oboru
  KPE/QZNSŠ Pedagogika a psychologie pro učitelství na SŠ

   

  Neučitelské jednooborové studium (Studijní program N7505):

  Obor STAG zkratka Název SZZ
  Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví (prezenční i kombinované studium) KZV/QZN1 Výchova ke zdraví
  KZV/QZN2 Vychovatelství a profesní etika
  KZV/QZN3 Pedagogika a psychologie

   

  Pozn. 2: Studenti všech oborů a kombinací oborů dále vykonají obhajobu diplomové práce XXX/ODP, kde XXX je stagovská zkratka katedry, na níž je diplomová práce zadaná.

 2. Jednotlivé části SZZ lze konat v termínech stanovených harmonogramem příslušného akademického roku.
 3. SZZ z oboru lze konat po splnění všech povinných předmětů a bloků povinně volitelných předmětů oboru, kterou příslušná část SZZ uzavírá.
 4. SZZ z pedagogiky a psychologie, resp. z pedagogiky a psychologie pro učitelství na SŠ na oborech studijních programů N7503 Učitelství pro základní školy a N7504 Učitelství pro střední školy lze konat po splnění všech povinných předmětů a bloků povinně volitelných předmětů pedagogiky a psychologie a dále po získání kreditů za průběžnou a souvislou pedagogickou praxi.
 5. Obhajobu diplomové práce lze konat po získání kreditů za předměty Diplomová práce I, II, resp. Diplomový seminář I, II, resp. Seminář k magisterské práci 1, 2.
 6. Pokud se SZZ dělí na části, konají se všechny tyto části v jeden den a student se hlásí ke všem částem SZZ současně. Výjimkou je Absolventský koncert (KHV/QZNS3) v programu N7504, v oboru Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy. Tato část SZZ se koná v termínu podle harmonogramu SZZ katedry hudební výchovy.
  Pokud se student v těchto případech přihlásí pouze k některým částem SZZ, považuje se za studenta, který se k SZZ nepřihlásil a komise SZZ jeho případný pokus o vykonání části SZZ odmítne.
 7. K poslední části SZZ je nutné získat alespoň 120 kreditů.
 8. Průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsou ze zákona veřejné.

 

 

V Českých Budějovicích 17. září 2013

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF