Symbol PF Opatření proděkana č. 5/2013

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 5/2013
o organizaci SZZ na PF JU

 

Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) včetně obhajoby kvalifikačních prací, se konají v zimním (únorovém), letním (červnovém) a podzimním (srpnovém) termínu ve všech studijních oborech.

Vedoucí jednotlivých pracovišť ustanoví garanta SZZ.

Studenti se hlásí k jednotlivým částem SZZ prostřednictvím elektronické přihlášky umístěné na www.pf.jcu.cz.

Termíny odevzdání kvalifikační práce jsou uvedeny v harmonogramu příslušného akademického roku a jsou pro daný termín obhajoby stanoveny jako konečné. Garantující katedra může stanovit odlišné datum v závislosti na svých provozních podmínkách.
Kvalifikační práce se odevzdává ve dvou samostatných exemplářích, oba svázané v pevné vazbě. Součástí každého exempláře musí být elektronická verze práce uložená na záznamovém médiu (viz Opatření rektora R156). Po obhajobě katedra jeden výtisk předá do Akademické knihovny JU a jeden výtisk archivuje. Před pozdější případnou skartací (viz Spisový řád JU) tohoto na katedře archivovaného výtisku katedra ověří, že v akademické knihovně JU tato kvalifikační práce fyzicky existuje.
Kvalifikační práce může být napsána v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.
Pro vkládání kvalifikační práce do systému IS STAG platí příloha Opatření rektora R156.

Po uplynutí mezního termínu pro podání přihlášky zpracuje příslušná garantující katedra harmonogram SZZ a vyvěsí jej bezprostředně na svých nástěnkách. V kopii jej zašle studijnímu oddělení k rozesílání protokolů SZZ a webmasterovi k zveřejnění na webových stránkách fakulty. Kontrolu splnění povinností pro konání SZZ provede studijní oddělení. Případné termínové kolize vyřeší katedry ve spolupráci se studijním oddělením.

V jednooborových bakalářských oborech se student hlásí k SZZ až v okamžiku, kdy získá 180 kreditů v předepsané skladbě. Hlásí se ke všem částem SZZ v jednom termínu současně. V případě neúspěchu u části SZZ opakuje student pouze tuto část.

Studenti oborů Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové), Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání, Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy a Učitelství hry na nástroj nebo zpěv pro střední školy a základní umělecké školy skládají SZZ v režimu dvouoborových učitelských studií.

Podzimní termín SZZ se nebude konat v těch bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních oborech, jejichž garantující katedry to do 30. dubna kalendářního roku oznámí studijnímu proděkanovi a zároveň tuto skutečnost do téhož data sdělí dostupnými prostředky svým studentům.

Katedry navrhnou proděkanovi pro studium členy komisí SZZ. Děkan komise následně jmenuje a toto jmenování uloží na děkanátu Pedagogické fakulty JU.

SZZ z oboru může mít formu ústní zkoušky nebo může mít formu písemnou. Pokud má SZZ písemnou formu, musí být její výsledek vložen katedrou do IS STAG do 3 pracovních dnů. Student po zveřejnění hodnocení může do 2 pracovních dnů nahlédnout do své písemné práce. Vznesení námitek proti hodnocení je možné provést písemně děkanovi fakulty během následujících 30 kalendářních dnů. Po přezkoumání děkan s konečnou platností rozhodne.

 

V Českých Budějovicích 5. 11. 2013

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

Dodatek k opatření proděkana č. 5/2013

Součástí SZZ je podle zákona o vysokých školách v platném znění též obhajoba kvalifikační práce - paragrafy 45 a 46.

V Českých Budějovicích 13. 1. 2014

 

 

stáhnout dokument: PDF