Symbol PF Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v roce 2012

Na základě ustanovení § 91, odst. 2, písm. d) a odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Stipendijního řádu JU v platném znění, Opatření rektora JU číslo R199 ze dne 20. dubna 2012, Opatření rektora JU číslo R226 ze dne 19. prosince 2012 a Vámi podané žádosti o ubytovací stipendium Vám

přiznávám ubytovací stipendium na rok 2012

vymezené Stipendijním řádem JU, čl. 4, ve výši určené uvedeným Opatřením rektora JU číslo R199, Opatření rektora JU číslo R226, a to na ty měsíce roku 2012, ve kterých budete splňovat všechny podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia uvedené v čl. 4 Stipendijního řádu JU.

Ubytovací stipendium Vám bude vyplaceno převodem na Váš bankovní účet, který jste uvedl/a ve své žádosti, v termínech a splátkách určených čl. 6, odst. 3 a 5 Stipendijního řádu JU a Opatřením rektora JU číslo R226.

Odůvodnění:
V době uzavření sběru žádostí o ubytovací stipendium dne 15. prosince 2012 jste splňoval/a podmínky pro jeho přiznání uvedené v čl. 4 Stipendijního řádu JU v platném znění.

Poučení o opravných prostředcích:
Podle Stipendijního řádu JU je student povinen do osmi dnů oznámit děkanovi (rektorovi JU) každou změnu rozhodnou pro přiznání stipendia a stipendium případně neoprávněně vyplacené vrátit.
Podle § 68, odst. 4 zákona může student požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí do 30 dnů od jeho doručení. Žádost o přezkoumání se podává děkanovi fakulty, který výměr vydal, a musí být doložena údaji o důvodech, které mají vést ke změně vydaného rozhodnutí. Pokud děkan, který rozhodnutí vydal, neshledá důvod původní rozhodnutí zrušit nebo změnit, postoupí žádost o přezkoumání rektorovi JU. Rozhodnutí rektora JU o přiznání ubytovacího stipendia nebo zamítnutí žádosti je konečné a jeho změny se lze domáhat pouze soudní cestou.

 

V Českých Budějovicích, dne 20. prosince 2012

Mgr. Michal Vančura, Ph.D., v.r.
děkan PF JU