Symbol PF Přijímací řízení 2019/2020

Celoživotní vzdělávání

 

Pokud není v popisu programu CŽV uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Děkanka může svým rozhodnutím upustit od uskutečňování programu CŽV v daném období zejména v případě, že

  1. počet zájemců, kteří podali přihlášku ke studiu v programu CŽV v daném období před termínem uzavření přijímacího řízení, nebo
  2. počet účastníků CŽV zapsaných k CŽV v daném období

je nižší než minimální kapacita programu nezbytná pro jeho uskutečnění stanovená v popisu programu CŽV.

 

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů (na webu Centra DVPP)

 

 

Obecné informace o přijímacím řízení v rámci celoživotního vzdělávání

 

Část I
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání (dále jen "CŽV") jejichž předmětem je studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů se řídí Vyhláškou o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020, zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Řádem celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Opatřením děkana č. 11/2017 Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Administrativní poplatek za podání přihlášky ke studiu v programu CŽV činí 500 Kč.

Děkanka do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení formou sdělení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty v oddílu CŽV: https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/.

 

Důležité termíny a údaje

Termín pro podání a zaplacení přihlášky:
pro CŽV se zahájením výuky v zimním semestru do 31. 5. 2019,
pro CŽV se zahájením výuky v letním semestru do 30. 11. 2019,
pokud popis programu CŽV nestanoví jinak

Termíny přijímacích zkoušek:
u většiny programů CŽV se přijímací zkouška nekoná, v případě konání přijímací zkoušky budou konkrétní termíny přijímacích zkoušek zaslány zájemcům po uzavření příjmu přihlášek na e-mail uvedený v přihlášce

 

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 104725778/0300

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 6020103

Specifický symbol: číslo generované elektronickou přihláškou

Upozornění: platba za každou přihlášku musí být připsána na uvedený účet nejpozději do termínu uzavření příjmu přihlášek stanoveného v konkrétním popisu programu CŽV.

 

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.

Další podmínky pro přijetí, způsob a termín ověřování, jako i termín uzavření přijímacího řízení, a další informace, stanoví popis programu CŽV zveřejněný na internetových stránkách fakulty v oddílu CŽV.

Sdělení o výsledku přijímacího řízení je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Přílohou sdělení je pozvánka k zápisu a pokyny pro úhradu úplaty za 1. semestr studia CŽV.

 

Přihláška

Uchazeč je povinen podat elektronickou přihlášku. Elektronická přihláška je dostupná na webové adrese:
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.

Odkaz na přihlášku je současně zveřejněn také v rámci konkrétního popisu programu na webové adrese: https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/programy.php

Po vyplnění E-přihlášky zájemce přihlášku vytiskne, podepíše, přiloží k ní případné požadované dokumenty a doručí na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

 

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky:

 

  1. Zájemce vyplní elektronickou přihlášku, která je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.
  2. Po kompletním vyplnění elektronické přihlášky potvrdí údaje tlačítkem Uložit. Poté je zájemce povinen(a) elektronickou přihlášku vytisknout, potvrdit všechny skutečnosti rozhodné pro přijímací řízení, podepsatzaslat vytištěnou přihlášku s příslušnými ověřenými údaji na adresu Centra DVPP Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích.
  3. Zájemci přikládají k přihlášce ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání, resp. ukončeném vzdělání předepsaném v konkrétním popisu programu CŽV; další informace o organizaci přijímání zájemců do programu CŽV, o organizaci přijímacích zkoušek a průběhu CŽV naleznete na internetových stránkách fakulty v oddílu CŽV: https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/.

 

O studiu v rámci programů CŽV poskytnou informace:

Ing. Lenka Miková Havelková – vedoucí Centra DVPP, tel: 387 773 025, e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz

Mgr. Renata Jandová – referentka Centra DVPP, tel. 387 773 324, e-mail: jandova@pf.jcu.cz

 

Úřední hodiny:
úterý: 9.00 - 10.30
středa: 12.30 - 14.00

 

Upozornění:

Zájemce o studium v rámci CŽV na Pedagogické fakultě JU si může podat libovolné množství přihlášek a musí vzít na vědomí, že:

 

Část II
Studium k prohlubování odborné kvalifikace a další zájmové vzdělávání

Přijímání do programů k prohlubování odborné kvalifikace a dalšího zájmového vzdělávání upravuje Řád celoživotního vzdělávání JU v Českých Budějovicích a část III Opatření děkana č. 11/2017 Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích.

Nabídka programů CŽV k prohlubování odborné kvalifikace a dalšího zájmového vzdělávání je průběžně aktualizována, podmínky přijímání zájemců o tyto programy CŽV jsou zveřejněny v popisech programů dostupných na internetových stránkách fakulty v oddílu CŽV.