Symbol PF Harmonogram akademického roku 2017/2018

 

Zimní semestr

 

Akademický rok 2017/2018 začíná 1. 9. 2017 a končí 31. 8. 2018

 

Předběžný zápis předmětů zimního semestru AR 2017/2018

- společný termín pro všechny fakulty JU   28. 05. 2017 - 09. 06. 2017
- pro studenty PF JU   pokračuje až do 24. 07. 2017

 

Zápis

- studenti studující 1. rok standardního průběhu studia   01. 09. 2017 - 23. 09. 2017
- tzv. "čekatelé" na SZZ (v úředních hodinách studijního oddělení)   září 2017, nejpozději však do 23. 09. 2017
- ostatní studenti   01. 09. 2017 - 23. 09. 2017
- 1. rok doktorského studia   02. 10. 2017 - 05. 10. 2017

Dozapsání ("dozápis") či odzapsání ("odzápis") studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě žádosti studenta do 13. 10. 2017 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18.

 

Podání žádosti o uznání předmětů

- v případě dalšího studia   do 31. 10. 2017
- v případě souběžného studia   za zimní semestr     do 31. 10. 2017
za letní semestr     do 31. 03. 2018

Výuka

všichni studenti prezenčního studia (13 týdnů)   02. 10. 2017 - 22. 12. 2017
02. 01. 2018 - 05. 01. 2018
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu

 

Imatrikulace studentů zapsaných ke studiu 1. rokem
Výuka studentů prvního ročníku bakalářského studia se tento den nekoná.
  26. 10. 2017
 
Zadání kvalifikačních prací   do 24. 11. 2017
 
Zimní prázdniny   27. 12. 2017 - 29. 12. 2017
 
Den otevřených dveří na JU   12. 01. 2018

 

Zkouškové období za ZS

studenti posledního roku prezenční formy standardní doby studia
a všichni studenti kombinované formy studia a účastníci CŽV
  08. 01. 2018 - 27. 04. 2018
ostatní studenti prezenčního studia   08. 01. 2018 - 09. 02. 2018

 

Pedagogická praxe souvislá (doporučené termíny)

navazující studium Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví 2. ročník ZS - Vychovatelská praxe III, KZV/VPSN   30. 10. - 12. 11. 2017

 

Státní závěrečné zkoušky

studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 29. 01. - 09. 02. 2018 do 14. 01. 2018 do 12. 01. 2018 do 02. 01. 2018

 
1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují - tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 22. - 26. 1. 2018 v souladu s harmonogramem AR 2017/18 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne razítko katedry a připojí podpis.

 

Mezní termíny

- pro získání zápočtů za ZS

  - pro letní i srpnový termín SZZ, komb. studium a CŽV   27. 04. 2018
 

- ostatní studenti

  09. 02. 2018

- pro vykonání zkoušek

  - pro letní termín SZZ   27. 04. 2018
  - pro srpnový termín SZZ   29. 06. 2018
 

- ostatní studenti (včetně kombinovaného studia a CŽV)

  31. 08. 2018

- pro získání 20 kreditů za 1. semestr studia

  - v prezenčním studiu   02. 03. 2018
  - v kombinovaném studiu a CŽV   27. 04. 2018

 
 

Letní semestr

 

Předběžný zápis předmětů letního semestru AR 2017/2018   07. 01. 2018 - 19. 01. 2018
 
Příprava předmětů AR 2018/2019 v databázi IS STAG   do 02. 02. 2018
 
Příprava studijních plánů AR 2018/2019   do 09. 03. 2018
 

Zápis

všichni studenti   03. 02. 2018 - 11. 02. 2018

Dozapsání ("dozápis") či odzapsání ("odzápis") studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě žádosti studenta do 23. 2. 2018 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18.

 

Pedagogická praxe souvislá (doporučené termíny)

- učitelství pro 1. st. ZŠ   05. 02. 2018 - 09. 03. 2018
- učitelství pro 2. stupeň ZŠ - navazující studium   05. 02. 2018 - 09. 03. 2018
- bakalářské studium výchovy ke zdraví 3. ročník - PP IV.    
      prezenční studium   29. 01. - 11. 02. 2018 a 03. - 15. 04. 2018
      kombinované studium   02. 01. - 27. 04. 2018
- navazující studium Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví 2. ročník LS květen 2018

 

Výuka

závěrečný rok oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (6 týdnů) 1)   12. 03. 2018 - 20. 04. 2018
3. rok bakalářského studia - jedno i dvouoborového
(7 týdnů v dvojnásobné časové dotaci) 2) 3)
  12. 02. 2018 - 30. 03. 2018
ostatní studenti (14 týdnů) 1) 2)   12. 02. 2018 - 18. 05. 2018
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu

 
1) Studenti ve 2. roce navazujícího magisterského studia ve studijních programech Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy a studenti závěrečného roku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ konají souvislou pedagogickou praxi v týdnech od 5. 2. 2018 do 9. 3. 2018.

2) Pro obory, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF, zůstává výuka podle harmonogramu FF ve standardní hodinové dotaci.

3) S výjimkou oboru Arteterapie, kde se výuka ve 3. ročníku LS koná v nezkrácené podobě.

 

Zadání kvalifikačních prací   do 27. 04. 2018

 

Zkouškové období za LS

- pro studenty bakalářského studia konající SZZ v letním (červnovém) termínu   02. 04. 2018 - 27. 04. 2018
- ostatní studenti   21. 05. 2018 - 31. 08. 2018

Mezní termín pro získání zápočtů za LS, resp. zkoušek za AR

- pro studenty konající SZZ v 1. termínu   do 27. 04. 2018
- pro studenty konající SZZ ve 2. termínu   do 13. 07. 2018
- ostatní studenti prezenčního i kombinovaného studia i účastníci CŽV   do 31. 08. 2018

 

Závěrečné zkoušky z certifikátových programů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

- splnění podmínek   do 02. 03. 2018
- přihlášky na příslušné katedře   do 02. 03. 2018
- termín konání   26. 03. 2018 - 06. 04. 2018

 

Den kateder a soutěž Studentská inovace praxí   09. 05. 2018

 

Děkanský sportovní den   10. 05. 2018

 

Státní závěrečné zkoušky - 1. termín

studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 14. 05. - 01. 06. 2018 do 29. 04. 2018 27. 04. 2018 27. 04. 2018

 
1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují - tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 11. 6. - 22. 6. 2018 v souladu s harmonogramem AR 2017/18 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

 
Z důvodu zpracování výsledků přijímacího řízení, resp. přípravy promocí absolventů PF JU je studijní oddělení od 25. 6. 2018 do 29. 6. 2018 zavřeno.

 

Státní závěrečné zkoušky - 2. termín4)

studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
4) 22. 8. - 31. 08. 2018 do 13. 07. 2018 13. 07. 2018 13. 07. 2018

 
1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují - tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách. Ateliér Arteterapie zároveň garantuje (s ohledem na nezkrácený LS 3. ročníku studia) vypsání 2. termínu SZZ v LS).
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 3. 9. - 7. 9. 2018 v souladu s harmonogramem AR 2017/18 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

4) 2. termín SZZ není pro katedry obligatorní. O organizování podzimního termínu budou katedry své studenty informovat nejpozději do 27. dubna 2018.