Symbol PF DVPP - Studium v oblasti pedagogických věd - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ

DVPP - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium v oblasti pedagogických věd - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy ve smyslu § 8 a § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing. - včetně absolventů lingvistických oborů), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů základní resp. střední školy. Tímto studiem získají způsobilost vyučovat všeobecně vzdělávací předmět(y) blízký(é) vystudovanému studijnímu programu.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 16319/2016-1-487

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční - cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia a individuální výuky. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ
ukončení
1 2 3
Obecná pedagogika 20 20     Zk
Obecná didaktika 32 32     Zk
Teorie výchovy 20   10 10 Zk
Sociální pedagogika 20   10 10 Zk
Obecná psychologie 20 20     Zk
Psychologie osobnosti a jejího vývoje 20   20   Zk
Pedagogická a školní psychologie 20   10 10 Zk
Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga, osobnostně sociální výcvik 20 10 10   Zp
Pedagogická diagnostika 20     20 Zk
Speciální pedagogika 20     20 Zk
Oborové a předmětové didaktiky - povinně volitelný předmět 34 17 17   Zk
Odborná praxe 20   10 10 Zp
Seminář k závěrečné práci 4   4   Zp
Celkem 270 99 91 80  

 

Studijní opory:

Přijatí uchazeči obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Účastníci programu budou také postupně zpracovávat, podle instrukcí garanta, profesní portfolio. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran zaměřenou především na didaktiku všeobecně vzdělávacích předmětů, ověřením získaných odborných znalostí a prezentací výstupů z profesního portfolia.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 7 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté uchazeč přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

 

Poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: od 25. 6. 2018 do 30. 11. 2018 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Centrum DVPP
Mgr. Veronika Švejdová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: LS AR 2018/2019

Odborný garant: Mgr. Renata Jandová, jandova@pf.jcu.cz telefon 387 773 324

Organizační garant: Centrum DVPP, jandova@pf.jcu.cz telefon 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice, převážně v budově Jeronýmova 10, přibližně 2× za měsíc v sobotu od 9.00 do 18.00.