Symbol PF Kurz užití programu GeoGebra II

DVPP - Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ programu:

Studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jde o průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří učitelé matematiky na základních a středních školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 7485/2015-1-283.

 

Účel vzdělávání:

Absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen kurz „CŽV“) vede k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční - seminář.

 

Cíle studia:

Kurz svým obsahem i cíli navazuje na "Kurz užití programu GeoGebra I". Jeho cílem je poskytnout účastníkovi dovednosti a znalosti o všech pokročilých funkcích programu, i těch méně zřejmých, a umožnit mu tak plnohodnotné a mnohostranné využití programu GeoGebra ve výuce matematiky. Účastník se naučí vytvářet výukové materiály různého druhu a zaměření a sdílet je s ostatními uživateli prostřednictvím příslušných internetových portálů. Absolvent kurzu by měl být rovněž schopen napomáhat svým kolegům a podporovat je v jejich činnosti s GeoGebrou. Získané dovednosti a znalosti odpovídají, spolu s dovednostmi a znalostmi získanými v "Kurzu užití programu GeoGebra I", specifikaci požadavků "Mezinárodního GeoGebra institutu" ("International GeoGebra Institute", http://www.geogebra.org/cms/organization) na držitele certifikátu "GeoGebra - Expert".

 

Rozsah studia:

6 vyučovacích hodin přímé výuky.

 

Studijní plán:

Jedná se o kurz pokročilého užití nekomerčního open-source programu GeoGebra (http://www.geogebra.org). Navazuje na "Kurz užití programu GeoGebra I" a je zaměřen na výuku dovedností a znalostí potřebných k smysluplnému využití pokročilých funkcí programu GeoGebra ve výuce matematiky na základní a střední škole. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů. Osnova kurzu je tvořena následujícími tématy (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace):

 • Vstupní pole programu GeoGebra. Algebraická a geometrická reprezentace objektu. [1 hod.]
  Zadávání algebraických výrazů a příkazů do vstupního pole grafického rozhraní programu. Vytvoření konstrukce v reálném čase během výuky.
 • Pokročilé funkce pro tvorbu dynamických materiálů. [1,5 hod.]
  Animace, posloupnosti, dynamický text a podmíněná viditelnost. Dynamické propojení tabulky a grafu. Použití nástroje Zápis konstrukce a dalších strategií (Navigační panel pro krokování konstrukce) pro prezentaci konstrukce, případně pro zjištění, jak byla již existující konstrukce v GeoGebře vytvořena.
 • Pokročilé volby dynamických pracovních listů. [1 hod.]
  Využití všech možností, které program nabízí pro vytváření dynamických pracovních listů (např. panel Pro pokročilé na kartě Export: Dynamický pracovní list). Přizpůsobení již existujících souborů ggb a dynamických pracovních listů požadavkům konkrétních vzdělávacích plánů a specifickým potřebám studentů.
 • Uživatelské nastavení programu. [1 hod.]
  Tvorba vlastních uživatelem definovaných nástrojů (funkce Vytvořit nový nástroj). Přizpůsobení uživatelského prostředí programu GeoGebra (např. snížení počtu nabízených nástrojů prostřednictvím volby Nastavit panel nástrojů) potřebám výuky.
 • Práce se studenty. [1 hod.]
  Postupy při uvedení studentů do práce s programem GeoGebra a jejich směřování k samostatnému užívání programu za účelem učení se objevováním a provádění vlastních matematických experimentů.
 • Sdílení materiálů. [0,5 hod.]
  Možnosti sdílení vlastních výukových materiálů s komunitou uživatelů GeoGebry prostřednictvím dostupných prostředků a webových stránek, např. GeoGebraWiki (wiki.geogebra.org), GeoGebraTube (www.geogebratube.org), I2GEO (i2geo.net).

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Účast na semináři.

 

Poplatek za kurz:

Poplatek za kurz ve výši 800,- Kč je splatný ke dni uzavření příjmu přihlášek, podrobné informace o úhradě poplatku jsou uvedeny v přihlášce.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 20 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovený poplatek.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na http://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=10232

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, v tištěné podobě se neposílá.

 

Příjem přihlášek: od 4. 9. 2017 do 24. 3. 2018

 

Termín konání kurzu: 20. 4. 2018 od 10:00 do 14:30 hodin v Českých Budějovicích v budově PF JU, Jeronýmova 10, učebna J327.

 

Odborný garant: Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324

 

Další organizační informace:

Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.