Symbol PF DVPP – Učitelství anglického jazyka pro SŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství anglického jazyka pro SŠ

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele anglického jazyka pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Absolutoriem tohoto studijního programu získají plnou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na středních školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 21449/2017-2-880

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Absolvent získá takové znalosti a dovednosti, které mu umožní kvalifikovaně a vysoce odborně vyučovat anglický jazyk na středních školách. Jedná se jednak o oblast obecné pedagogiky a psychologie, která připraví absolventa na práci s cílovou věkovou skupinou. Didaktika anglického jazyka se soustředí na ty oblasti, které nejsou součástí didaktiky AJ pro 2. stupeň ZŠ, především přípravu na maturitní zkoušku z AJ. V oblasti lingvistiky získá absolvent hlubší vhled do jazykovědných disciplín, které obvykle nejsou součástí studijních programů pro učitele 2. stupně ZŠ. V literárně kulturním bloku se kurz zaměří na současnou literaturu, kulturu a literaturu pro mládež. Kromě toho studenti budou mít možnost rozvíjet především své produktivní řečové dovednosti v jazykovém kurzu.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 215 hodin přímé výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia. Program je doplněn 10 hodinami přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ
ukončení
1 2 3
Pedagogika SŠ 25 25   * ZK
Psychologie pro učitele SŠ 8   8   Zp
Anglický jazyk I 14 14     Zp
Anglický jazyk II 14   14   ZK
Pragmatika 21 7 14   ZK
Historický vývoj angličtiny 14 14     Zp
Komplexní jazyková analýza 14   14   Zp
Vybrané jazykové jevy pro učitele 21 14 7   ZK
Didaktika anglického jazyka a pedagogická praxe 28 14 14   ZK
Současná angloamerická literatura 14 14     ZK
Vývoj angloamerického dramatu 14   14   Zp
Science fiction a současná angloam. literatura pro mládež 14   14   Zp
Proměny současného angloamerického světa 14 14     ZK
Celkem 215 116 99    

* Ve třetím semestru probíhá realizace závěrečné písemné práce a závěrečná zkouška

 

Studijní opory:

Přijatí uchazeči obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno ústní státní závěrečnou zkouškou skládající se z části lingvistické, didaktické a literárně-kulturní a předložením závěrečné práce v rozsahu přibližně 15 stran.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 25 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení formou sdělení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Sdělení je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté uchazeč přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

Pro programy CŽV nemusí zájemce vyplňovat do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Administrativní poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopii dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek v 2. kole přijímacího řízení: do 31. 7. 2020 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Bc. Anežka Pořízková
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2020/2021

Odborný garant: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice v pátek.