Symbol PF DVPP – Učitelství anglického jazyka pro ZŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele anglického jazyka pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří si chtějí rozšířit stávající aprobaci o výuku anglického jazyka na 2. stupni základní školy.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 21449/2017-2-880

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Program připravuje budoucí učitele anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy. Protože posluchači jsou již absolventy učitelského studia pro stejný nebo vyšší stupeň škol, další vzdělávání je zaměřeno na oborovou složku nového předmětu, tedy v tomto případě anglického jazyka. Pro úspěšné působení v roli učitele cizího jazyka je klíčový rozvoj praktických jazykových dovedností. U zájemců o studium se předpokládá vstupní jazyková úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a dosažení této úrovně je prověřováno formou praktické písemné přijímací zkoušky. Vzhledem k tomu, že podle dosavadních zkušeností s kurzy celoživotního vzdělávání existují mezi zájemci podstatné individuální rozdíly, je cílem, aby po absolvování studia všichni zájemci dosáhli výstupní úrovně minimálně C1 podle SERR. K dosažení tohoto cíle jsou lingvistické i literárně-kulturní předměty koncipovány tak, aby byly s rozvojem jazykových znalostí a praktických dovedností organicky propojeny.

V kontextu učitelského studijního programu má naprosto zásadní význam didaktická složka studia, neboť právě ona učí frekventanty jejich znalosti a dovednosti prakticky aplikovat v autentické situaci výuky anglického jazyka na 2. st. ZŠ. Významnou součástí předmětu didaktika je i příprava posluchačů na vedení výuky v anglickém jazyce Vedle nezbytného teoretického základu propojeného s praktickými činnostmi zahrnuje i složku čistě praktickou, tedy pedagogickou praxi.

Lingvistické a kulturně-literární předměty, které jsou součástí studijního programu, mají jednat přispět k rozvoji praktických jazykových znalostí a dovedností, jednak mají odlišit absolventy tohoto kurzu od běžných pokročilých laických uživatelů anglického jazyka tím, že vytvářejí vědomí širšího anglistického kontextu, do něhož budou absolventi načerpané poznatky a osvojené dovednosti schopni zasadit.

Program je koncipován tak, aby nabídl budoucím učitelům angličtiny na 2. stupni ZŠ ty poznatky a dovednosti, které budou ve své pedagogické praxi skutečně využívat, a aby u nich zároveň vytvořil předpoklady pro soustavné celoživotní vzdělávání v oboru anglistiky, což je u vyučujících cizího živého jazyka zcela zásadní.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 448 hodin přímé výuky. Program je doplněn o 4 hodiny přímé pedagogické praxe, kterou posluchači vykonají samostatně během 3. – 4. semestru a jejíž absolvování doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ
ukončení
1 2 3 4
Anglický jazyk (I, II, III, IV) 196 56 56 42 42 Zp/Zk
Fonetika a fonologie 28 28       Zk
Reálie a kultura anglicky mluvících zemí 28 28       Zp
Morfologie 28   28     Zk
Literatura (I, II, III) 56   28 14 14 Zp
Didaktika anglického jazyka (I, II) 56     28 28 Zp/Zk
Syntax 28     28   Zk
Lexikologie 28       28 Zk
Pedagogická praxe (4)       (4) Zp
Závěrečná práce a obhajoba            
Závěrečná zkouška           ZZ
Celkem 448 112 112 112 112  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno ústní závěrečnou zkouškou tvořenou:

  • prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce,
  • znalostní komisionální zkouškou z anglického jazyka, angloamerické literatury a didaktiky.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 000,- Kč, celkem 36 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 25 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě), uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku a úspěšně absolvoval přijímací zkoušku..

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení formou sdělení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Sdělení je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté uchazeč přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

Pro programy CŽV nemusí zájemce vyplňovat do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Administrativní poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopii dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Uchazeči o studium vykonají přijímací zkoušku, která má podobu praktického písemného gramaticko-lexikálního testu, při němž uchazeči doplňují do souvislého textu s vynechanými úseky nejvhodnější variantu z několika nabízených možností. Maximální možný počet získaných bodů je 100. Hranice úspěšnosti je 60 %, tedy 60 bodů. Z hlediska obtížnosti přijímací zkouška zhruba odpovídá úrovni B1, tedy úrovni po absolvování střední školy.

Pokud jsou uchazeči držiteli certifikátu o absolvování některé z Cambridge Exams na úrovni CPE, CAE nebo FCE, nemusejí písemnou zkoušku vykonat, předloží-li ověřenou kopii certifikátu spolu s přihláškou. V takovém případě získávají za úspěšné absolvování zkoušky CPE nebo CAE 100 bodů; v případě FCE závisí počet bodů na dosažené známce takto: Grade A = 99 bodů, Grade B = 97 bodů, Grade C = 95 bodů.

Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek v 2. kole přijímacího řízení: do 31. 7. 2020 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Bc. Anežka Pořízková
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2020/2021

Odborný garant: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice v pátek.