Symbol PF DVPP – Studium pro asistenty pedagoga 2

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium pro asistenty pedagoga 2

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon odborné kvalifikace asistenta pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Absolventi základního vzdělání (dle § 20 odst. 2 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb.).

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: 24561/2018-1-734.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – cyklus přednášek, seminářů a praxe.

 

Cíle studia:

Absolventi se vstupním vzděláním dle § 20, odst. 2 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb., mohou vykonávat pouze pomocné výchovné práce ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 120 hodin, z toho 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Typ ukončení Lektor
Modul 1: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga 20 Zk PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Škola jako systém 2   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem 4   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů 3   Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.
Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka 4   Mgr. Renata Jandová
Základy didaktické a výchovné činnosti 3   Mgr. Marie Najmonová
Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy 4   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Modul 2: Podpora žáka 25 Zk Mgr. Renata Jandová
Orientace v požadavcích školy na žáka 3   Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.
Základy psychohygieny učení 3   Mgr. Renata Jandová
Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky 4   Mgr. Renata Jandová
Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování 4   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Základní znalosti řešení výchovných problémů 4   Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků 4   Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Modul 3: Systém péče o žáka 10 Zk Mgr. Martin Ševčík
Systém péče o žáka 3   Mgr. Martin Ševčík
Základní právní předpisy 4   Mgr. Martin Ševčík
Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR 3   Mgr. Martin Ševčík
Modul 4: Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga 25 Zk Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání 5   Mgr. Marie Najmonová
Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 6   Mgr. Marie Najmonová
Specifika práce se žáky se zdravotním postižením 6   PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky 4   Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Komunikační dovednosti asistenta pedagoga 4   Mgr. Renata Jandová
Modul 5: Praxe 40* Zp PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Celkem: 120    

*30 hodin praxe doloží účastník CŽV dle pokynů garanta

10 hodin praxe je společných v rámci studia

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou před komisí – kolokvium.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 000,- Kč, celkem 18 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení formou sdělení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Sdělení je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV nemusí zájemce vyplňovat do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Administrativní poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopii dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek v 2. kole přijímacího řízení: do 31. 7. 2020 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Bc. Anežka Pořízková
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2020/2021

Odborný garant: PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D., e-mail: havlis@pf.jcu.cz, tel. 387 773 230

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.