Symbol PF DVPP – Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro SŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro SŠ

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele finanční gramotnosti pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku výchovy k finanční gramotnosti na střední škole.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 21449/2017-2-880.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti výchovy k finanční gramotnosti pro střední školy, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této oblasti. Vzdělávacím cílem je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti z oblasti financí, a to v rozsahu standardů finanční gramotnosti, které byly vymezeny v dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Znalosti a dovednosti získané studiem výchovy k finanční gramotnosti umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na střední škole.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Matematika 26 26     Zk
Výchova k finanční gramotnosti a její didaktika 12     12 zápočet
Ekonomie 18 18     Zk
Úvod do financí 14 14     zápočet
Finanční produkty 15   15   Zk
Pojišťovnictví 12   12   Zk
Výpočetní technika pro matematiky 8 8     zápočet
Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky 18   9 9 Zk
Pravděpodobnost a matematická statistika 1 8   8   Zk
Pravděpodobnost a matematická statistika 2 12     12 Zk
Časové řady v ekonomii 15     15 Zk
Marketing a management 18   9 9 Zk
Právo 8 8     Zk
Základy veřejné a mediální komunikace 8   8   Zk
Zaměstnanost a trh práce 8     8 Zk
Pedagogická praxe 20     20 zápočet
Odborná praxe 20     20 zápočet
Seminář k závěrečné práci a její metodologie 10   10    
Celkem 250 74 71 105  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení formou sdělení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Sdělení je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

Pro programy CŽV nemusí zájemce vyplňovat do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Administrativní poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopii dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek v 2. kole přijímacího řízení: do 31. 7. 2020 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Bc. Anežka Pořízková
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2020/2021

Odborný garant: doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., e-mail: petrasek@pf.jcu.cz, tel. 387 773 093

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.

V případě nenaplnění minimální kapacity 10 účastníků, může být přímá výuka prováděna formou konzultací společných i individuálních, dle dohody.