Symbol PF DVPP – Učitelství fyziky pro SŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství fyziky pro SŠ

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele fyziky pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou absolventi studia učitelství fyziky pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku fyziky na středních školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 27939/2017-1-1106.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná – posluchači budou studovat formou e-learningu, resp. jedenkrát týdně odpoledne absolvovat výuku společně s prezenčním a kombinovaným studiem na katedře aplikované fyziky a techniky PF JU. Praktická cvičení (Fyzikální měření a Praktikum školních pokusů) budou posluchači absolvovat v rámci studijních bloků ve zkouškovém období.

 

Cíle studia:

Absolvent získává specifické dovednosti a znalosti potřebné pro výuku fyziky na středních školách. Studium se zaměřuje v oblasti pedagogicko-psychologické především na specifika dané věkové kategorie, v oblasti odborné fyziky především na prohloubení znalostí z teoretické fyziky a současných trendů fyzikálního výzkumu a jejich aplikaci. Fyzikálně didaktická příprava zahrnuje především moderní aktivizující metody výuky včetně užití IKT v souvislosti s obsahem výuky fyziky na konkrétním typu střední školy. Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat do kategorií; teoretické poznatky a vědomosti fyziky jako vědního oboru; didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti; pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti potřebné pro výuku na SŠ. Studijní program formuje absolventa, podporuje jeho flexibilitu a kreativitu, aby byl schopen realizovat vlastní výuku a byl otevřený vůči změnám v kurikulární politice. Součástí žádoucích postojů, které by měl absolvent zaujmout, je i zájem o celoživotní profesní růst jak v oblasti odborné, tak v oblasti pedagogicko psychologické.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 200 hodin přímé a distanční výuky. Ve 4. semestru probíhá realizace závěrečné písemné práce a závěrečná zkouška.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3 4
Pedagogika SŠ 25 12 13     Zk
Psychologie SŠ 25 13 12    
             
Vybrané kapitoly obecné fyziky 30 30       Zk
Fyzikální praktikum 10 10      
             
Aplikovaná elektronika 20     20   Zk
Teoretická fyzika 30   30    
Moderní fyzika 10   10    
Počítačové modelování ve fyzice 15     15  
             
Didaktika fyziky SŠ 15     15   Zk
Praktikum školních pokusů pro SŠ 10     10  
Počítačem podporovaná výuka fyziky 10     10  
             
ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE         X  
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA         X  
Celkem 200 65 65 70    

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za studium CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 38 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 25 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení formou sdělení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Sdělení je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

Pro programy CŽV nemusí zájemce vyplňovat do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Administrativní poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopii dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek v 2. kole přijímacího řízení: do 31. 7. 2020 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Bc. Anežka Pořízková
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2020/2021

Odborný garant: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc., e-mail: bla@pf.jcu.cz, tel. 387 773 052

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.