Symbol PF DVPP – Učitelství pro MŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství pro MŠ

Název a kód studijního programu: Specializace v pedagogice – B7507

Zkratka oboru: MŠ-r-cžv

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno a), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele mateřské školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi magisterského nebo bakalářského studijního programu v oborech:

  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
  • Pedagogika.
  • Pedagogika volného času.
  • Vychovatelství.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 33496/2019-4-1042.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky a předškolního vzdělávání, psychologie, biologie a mateřského jazyka, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v oblasti předškolního vzdělávání. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe – učitelství pro mateřské školy.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 256 hodin přímé výuky a pedagogické praxe, které odpovídá zhruba stejný rozsah distanční části studia a individuální výuky. Absolvování pedagogické praxe doloží účastníci písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Modul 1: Pedagogická praxe          
Průběžná pedagogická praxe 20 8 8 4 Zp
Souvislá pedagogická praxe 40   20 20 Zp
Modul 2: Pedagogika          
Předškolní pedagogika 20 10 10   Zk
Sociální a pedagogická komunikace 12 8 4   Zp
Speciální pedagogika 12   4 8 Zk
Sociální pedagogika 12     12 Zp
Pedagogicko psychologická diagnostika 12     12 Zk
Metody pedagogického výzkumu a seminář závěrečných prací 8   8   Zp
Školní legislativa a personalistika 8   8   Zp
Modul 3: Psychologie a biologie          
Osobnostní a sociální výcvik 12 12     Zp
Psychologie osobnosti a jejího vývoje 12 12     Zk
Aplikovaná psychologie 12   12   Zp
Biologie dítěte 12   4 8 Zk
Modul 4: Předškolní vzdělávání          
Obsah a formy předškolního vzdělávání 8 8     Zk
Metodika činností v MŠ 20   8 12 Zk
Metodika hrových činností 12     12 Zk
Modul 5: Mateřský jazyk a literatura          
Český jazyk 8     8 Zp
Dětská literatura 8 8     Zk
Technika mluvené řeči 8     8 Zp
Celkem 256 66 86 104  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Účastníci programu budou také postupně zpracovávat, podle instrukcí garanta, profesní portfolio. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran zaměřenou především na učitelství MŠ, znalostní komisionální zkouškou z předmětů předškolní pedagogika, předškolní vzdělávání a psychologie osobnosti a jejího vývoje a prezentací výstupů z profesního portfolia.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 000,- Kč, celkem 27 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: bude otevřen od 1. 11. 2022

 

Zahájení studia: ZS AR 2023/2024

Odborný garant: doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 231

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU v Českých Budějovicích, přibližně 2× za měsíc v pátek nebo v sobotu.