Symbol PF Studium k rozšíření odborné kvalifikace učitelství německého jazyka a literatury na středních školách

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium k rozšíření odborné kvalifikace učitelství německého jazyka a literatury na středních školách

Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504

Zkratka oboru: NJ/DZS_SS

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno a), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele německého jazyka a literatury pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Absolutoriem tohoto studijního programu získají plnou kvalifikaci pro výuku německého jazyka na středních školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Program je zaměřen na získávání metodických a didaktických znalostí v oblasti výuky německého jazyka na středních školách. Účastníci kurzu si osvojí nejnovější teoretické poznatky z lingvistiky (fonetiky, morfologie, lexikologie, slovotvorby, syntaxe, historické mluvnice a sociolingvistiky), z didaktiky německého jazyka pro střední školy, z literatury se zvláštním zřetelem na současnou literaturu německy mluvících zemí, z reálií německy mluvících zemí zaměřených především na aktuální témata a z dějin umění. Absolventi budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, bez nichž se moderní učitel cizích jazyků na střední škole neobejde. Po absolvování budou účastníci kurzu schopni kvalifikovaně vyučovat německý jazyk na středních školách.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 254 hodin přímé výuky, dále je vyžadováno minimálně 120 hodin samostudia.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Kredity Časová dotace
LINGUISTIK/LINGVISTIKA    
Modul Morphologie/morfologie 6 16
Modul Syntax/syntax 5 15
Modul Lexikologie und Wortbildung/lexikologie a slovotvorba 5 15
Modul Soziolinguistik/sociolingvistika 5 15
Modul Sprachgeschichte/dějiny jazyka 5 15
  26 76
GESCHICHTE UND LANDESKUNDE/DĚJINY A REÁLIE    
Modul Aktuelle Entwicklungstrends in den deutschsprachigen Ländern/aktuální tendence vývoje v německy mluvících zemích 7 12
Modul Kultur- und Kunstgeschichte der deutschsprachigen Länder/dějiny kultury a umění v německy mluvících zemích 7 14
  14 26
DIDAKTIK/DIDAKTIKA    
Modul Didaktik Deutsch als Fremdsprache für Lehramt Mittelschule/didaktika němčiny jako cizího jazyka pro učitelství na středních školách 25 51
  25 51
     
LITERATUR/LITERATURA    
Modul Literaturgeschichte/dějiny literatury 10 21
Modul Literaturtheorie und -methoden / literární teorie a literárněvědné metody 5 10
Modul Kinder- und Jugendliteratur/literatura pro děti a mládež 10 20
  25 51
     
PEDAGOGIKA/PSYCHOLOGIE    
Pedagogika SŠ 7 25
Psychologie pro učitele SŠ 7 25
  14 50
Počet kreditů a hodin výuky celkem: 104 254

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce, prezentací výstupů z profesního portfolia a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,-Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 23 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 5. 2021 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 23 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě poplatků po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: do 31. 5. 2021 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Bc. Anežka Pořízková
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2021/2022

Odborný garant: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., e-mail: andras@pf.jcu.cz, tel. 387 773 223

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.