Symbol PF DVPP – Učitelství TV pro SŠ – další předmět

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství TV pro SŠ – další předmět

Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504

Zkratka oboru: TV/RSŠ

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s §6, odst. 1, písmene b), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele tělesné výchovy střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Studium je určeno vysokoškolsky vzdělaným učitelům pro SŠ.
Vzdělávací program je určen absolventům vysokoškolského magisterského studia Učitelství pro střední školy, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o kvalifikaci učit další předmět – tělesnou výchovu na SŠ.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční i distanční.
Z každého předmětu bude studentům umožněno po dohodě s vyučujícím nastudovat si třetinu materiálů distančně.
Studijní opory pro distanční studium jsou dostupné na https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/

 

Cíle studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti tělesné výchova a sportu pro střední školy, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této oblasti. Znalosti a dovednosti získané studiem tělesné výchovy a sportu umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na střední škole.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin, z toho 120 hodin přímé výuky a 80 hodin výuky distanční. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem)
1 2 3
Didaktika TV pro SŠ 14     14
Antropomotorika 14   14  
Sportovní trénink 14     14
Anatomie člověka 14 14    
Fyziologie tělesných cvičení 14   14  
Názvosloví 8     8
Dějiny tělesné výchovy a sportu 8 8    
Zimní výcvikový kurz 30 30    
Gymnastika 14 14    
Atletika 14 14    
Plavání 14   14  
Sportovní hry 14   14  
Zdravotní TV 14     14
Letní výcvikový kurz 30   30  
Pedagogická praxe 20     20
Seminář k závěrečné práci 14     14
Celkem 250 80 86 84

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude ukončeno ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce.

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou:

  1. prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran zaměřenou především na didaktiku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů;
  2. znalostní komisionální zkouškou z předmětu didaktika tělesné výchovy a sport.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 5. 2021 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: do 31. 5. 2021 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Bc. Anežka Pořízková
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2021/2022

Odborný garant: PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D., e-mail: tomtlusty@pf.jcu.cz, tel. 387 773 176

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.