Symbol PF Rekvalifikace – Zdravotník zotavovacích akcí

Rekvalifikační program směrující k čisté rekvalifikaci

Zdravotník zotavovacích akcí

Typ programu:

Rekvalifikační program Zdravotník zotavovacích akcí je podmínkou pro vykonávání funkce zdravotníka (podle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 106/2001 Sb.) na nejrůznějších akcích, například výcvikových nebo výukových kurzech, školách v přírodě, táborech, při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcích apod. Podle současných právních předpisů má získané osvědčení doživotní platnost (není nutné následně absolvovat „doškolovací“ kurzy).

 

Cílová skupina:

Osoby s ukončeným středoškolským (nebo vyšším) vzděláním, s věkem nad 18 let a plaveckou zdatností.

 

Termíny konání:

Zahájení kurzu 20. 3. od 9:00 hodin v učebně J304, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, další termíny konání: 21. 3., 17. 4. a 18. 4. 2020.

18. 4. 2020 odpoledne po 14. hodině proběhnou zkoušky (teoretická a praktická část).

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=13456.

Termín pro podání přihlášky je 10. 3. 2020.

 

Cena programu a storno podmínky:

Cena programu je 3 100,- Kč.
Úplata je splatná před konáním kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení.

Storno podmínky:
V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.

Studenti PF JU mohou požádat po provedení úplaty příslušného vedoucího katedry o podporu ze stipendijního fondu, a to do výše maximálně ½ ceny kurzu (konkrétní výši příspěvku navrhne vedoucí katedry). O konkrétním postupu budou účastníci informováni v průběhu konání kurzu.

 

Akreditace:

Program je akreditován MŠMT ČR v souladu s § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb., číslo akreditace č.j.: MSMT- 37411/2019-1/421.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu vede k získání osvědčení pro vykonávání funkce zdravotníka (podle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 106/2001 Sb.).

 

Forma studia:

Teoretická a praktická výuka prezenční a distanční formou v rozsahu daném vyhláškou MZ ČR č. 106/2001 Sb.

 

Cíle studia:

Cílem programu je získání způsobilosti vykonávat funkci zdravotníka.

 

Rozsah studia:

Kurz bude realizován v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 106/2001 Sb. s časovou dotací 41 hodin, přičemž část teoretické výuky je formou distanční.

 

Studijní plán:

Název tematického celku Časová dotace celkem Distanční formou Prezenční formou
20.3.
(den 1)
21.3.
(den 2)
17.4.
(den 3)
18.4.
(den 4)
1. Základy stavby a funkce lidského těla 3 3        
2. První pomoc – teoretická část
 1. Aktivace záchranné služby, komunikace s operačním střediskem, hodnocení základních životních funkcí.
 2. Postup ABC. Projevy náhlých poruch zdraví – základní životní funkce, úzkost (panická reakce), astmatický záchvat, hypoglykemie a další.
 3. Kardiopulmonální resuscitace.
 4. Krvácení a šok. Tlakový obvaz. Podchlazení, popálenina,, ztrátové poranění, recovery position.
 5. Nejčastější náhlé stavy dětského věku a jejich prevence. Předškolní a školní věk. Resuscitace dítěte a mladistvých. Toxikomanie. Otrava alkoholem.
 6. Náhlé stavy v kontextu situací. Tonutí, zlomeniny, outdoorové aktivity a jejich rizika, dušení.
10 2   8    
3. První pomoc – praktická část
 1. Zástava krvácení
 2. První pomoc při bezvědomí
 3. Kardiopulmonální resuscitace u dospělých vč. AED
 4. Kardiopulmonální resuscitace u dětí vč. AED
 5. Další závažná poranění (hlava, hrudník, břicho a ostatní části těla), obvazová technika
 6. Neúrazové urgentní stavy (mdloba, cévní mozková příhoda, křečové stavy, bolest na hrudi, stav dušnosti, náhlé příhody břišní, akutní psychické poruchy, otravy)
 7. Odsun zraněných
 8. Nácvik záchrany tonoucího
16   8   8  
4. Péče o nemocné 4 2       2
5. Základy zdravotnické dokumentace 1         1
6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí 3 1       2
7. Hygiena a epidemiologie 3 3        
8. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1         1
             
CELKEM 41 11 30

 

Lektorské zajištění:

MUDr. Jaroslav Gutvirth – lékař urgentní medicíny, další specializace: infektolog, internista

Bc. Jaroslav Horák, DiS. – zdravotnický záchranář ZZS JčK

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. – člen první pomoci, antropolog KBi PF JU

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Do kurzu může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného středoškolského vzdělání, věk nad 18 let a plaveckou zdatnost (viz cílová skupina), který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Poštou se neposílá.

Ověřené maturitní vysvědčení účastník odevzdá/zašle na Centrum DVPP PF JU nejpozději v den zahájení kurzu (případně předá lektorovi při zahájení kurzu). Čestným prohlášením v den zahájení kurzu potvrdí svou plaveckou zdatnost.

 

Minimální kapacita programu: 15 účastníků

Maximální kapacita programu: 18 účastníků

 

Požadavky pro absolvování programu:

Pro absolvování kurzu je nutné úspěšné zvládnutí písemného testu a praktické zkoušky. Účast na kurzu musí být min. 80 %. Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky: min. 75 %.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.

 

Odborný garant: RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz, tel. 387 773 025

 

Další organizační informace:

Výuka, písemné a praktické zkoušení probíhá v prostorách budovy Jeronýmova PF JU v Českých Budějovicích ve čtyřech rozvrhovaných dnech v době od 9 do nejpozději 18 hod. podle rozvrhu konkrétního dne.

Zahájení programu se koná první rozvrhovaný den v 9 hod. v místnosti J304, veškeré organizační pokyny budou přihlášeným zájemců zaslány na e-mail uvedený v přihlášce po uzavření příjmu přihlášek.

Úhrada nákladů spojená s nácvikem záchrany tonoucího (cca 100,- Kč) bude od účastníků vybírána při zahájení kurzu a bude se odvíjet od počtu přihlášených a aktuálního ceníku bazénu (Plavecký stadion České Budějovice nebo bazén Kongresového a rekreačního centra Haklovy Dvory).