Symbol PF Informace k souvislé pedagogické praxi studentů učitelství pro 2. st. ZŠ, SŠ, ZUŠ

Termín konání praxe

Souvislá čtyřtýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu studia měla proběhnout na začátku letního semestru. Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování průběžné pedagogické praxe.

 

Pojištění praxe

Oddělení pedagogické praxe PF JU ukládá povinnost všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě včetně újmy a škody způsobené studentem při praktickém vyučování či praxích a to včetně pojištění škod způsobených na užívané věci.

Více informací: https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php

 

Organizace praxe

  1. Student si zapíše příslušnou praxi v IS STAG.
  2. Student si sám vybere školu (popřípadě školy, když na škole nejsou oba aprobační předměty), kde bude konat souvislou pedagogickou praxi. Většinou to bývá v místě bydliště, ale není to podmínkou i z toho důvodu, že ne všude je příslušný typ školy. Student koná praxi na tom stupni školy, který odpovídá jeho studijnímu programu (základní škola, střední škola), případné výjimky konzultuje s garantem praxe.
  3. Student navštíví https://portalpraxe.pf.jcu.cz/ a zde si vygeneruje Žádost o SPP (souvislou pedagogickou praxi) pro všechny zapsané aprobační předměty.
  4. Student si na zvolené škole/školách nechá potvrdit Žádost/Žádosti o SPP.
  5. Potvrzené/ou Žádosti/Žádost o SPP dodá student bez zbytečného odkladu Oddělení pedagogické praxe PF JU.

 

Průběh praxe

Praxe trvá 4 týdny, u kombinovaného studia oboru F-TchV 2 týdny, student vyučuje týdně 6 hodin a 3 hodiny hospituje v každém svém aprobačním předmětu a účastní se rozborů a hospitačních pohovorů. Praxe z jednoho předmětu by měla proběhnout u jednoho vyučujícího. 

 

Závěr praxe

Po skončení souvislé praxe vyplní vyučující hodnocení studenta. Oddělení praxe zpřístupní hodnocení garantovi praxe, který vytvoří reflexi hodnocení a následně studentovi udělí (nebo také neudělí) zápočet.

S dalšími dotazy na pedagogickou praxi se můžete obracet na Mgr. J. Erharta, telefon 389 033 099, e-mail erhart@pf.jcu.cz.