Symbol PF Informace k souvislé pedagogické praxi studentů učitelství pro 2. st. ZŠ, SŠ, ZUŠ

Termín konání praxe

Souvislá čtyřtýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu akademického roku měla proběhnout na začátku letního semestru. V souvislosti s přechodem na kreditní systém studia dochází k odlišné organizaci státních závěrečných zkoušek a určité rozvrhové rozvolněnosti. Proto může u některých studentů nastat alternativa dřívějšího nástupu na praxi, většinou v měsíci září. Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování průběžné pedagogické praxe.

 

Organizace praxe

Student si sám vybere školu (popřípadě školy, když na škole nejsou oba aprobační předměty), kde bude konat souvislou pedagogickou praxi. Většinou to bývá v místě bydliště, ale není to podmínkou i z toho důvodu, že ne všude je příslušný typ školy. Student koná praxi na tom stupni školy, který odpovídá jeho studijnímu programu (základní škola, střední škola), případné výjimky konzultuje s metodikem katedry.

Tiskopis Žádost k vykonání souvislé pedagogické praxe ke stažení zde. S touto žádostí navštíví student ředitele školy a příslušného učitele, kde chce konat souvislou praxi. Pokud bude ředitel školy i učitel souhlasit s konáním praxe, podepíší oba Potvrzení o souhlasu ke konání praxe. Toto potvrzení doručí student na odd. pedagogické praxe, Jeronýmova č. 107 do 13. 1. pokud bude konat praxi v letním semestru a do 26. 8. pro praxi v zimním semestru.

 

Pojištění praxe

Oddělení pedagogické praxe PF JU ukládá povinnost všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti za újmu. Více informací: https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php

 

Průběh praxe

Praxe trvá 4 týdny, u kombinovaného studia oboru F-TchV 2 týdny, student vyučuje týdně 6 hodin a 3 hodiny hospituje v každém svém aprobačním předmětu a účastní se rozborů a hospitačních pohovorů. Praxe z jednoho předmětu by měla proběhnout u jednoho vyučujícího. Při nedostatku hodin některého aprobačního předmětu na škole je možné organizovat hodiny v příbuzném předmětu (hospitace) nebo zvýšit počet hodin ve druhém aprobačním předmětu.

 

Závěr praxe

Po skončení souvislé praxe škola zašle fakultě na oddělení praxe hodnocení studenta. Oddělení praxe předá hodnocení metodikovi katedry, který potom studentovi udělí (nebo také neudělí) zápočet.

S dalšími dotazy na pedagogickou praxi se můžete obracet na Mgr. J. Erharta, telefon 389 033 099, e-mail erhart@pf.jcu.cz.

 

1. krok – před zahájením praxe:

Student si v požadované škole nechá potvrdit Žádost k vykonání souvislé pedagogické praxe – ke stažení zde

Tento vyplněný dokument odevzdá na oddělení praxe PF JU

2. krok – při začátku praxe:

Student si stáhne nebo předá supervizorovi praxe následující dokument:

Tento vyplněný dokument předá škola, nebo student na oddělení praxe PF JU po skončení praxe.