Symbol PF Informace k souvislé pedagogické praxi studentů učitelství pro 1. st. ZŠ – prezenční studium

Termín konání praxe

Souvislá čtyřtýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu studia měla proběhnout na začátku letního semestru posledního ročníku. Pokud by do této doby zasáhly jarní prázdniny, pak se praxe prodlužuje. Skutečná doba pedagogické praxe ve škole jsou 4 týdny. Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování všech předchozích pedagogických praxí.

 

Pojištění praxe

Oddělení pedagogické praxe PF JU ukládá povinnost všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě včetně újmy a škody způsobené studentem při praktickém vyučování či praxích a to včetně pojištění škod způsobených na užívané věci.

Více informací: https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php

 

Organizace praxe

  1. Student si zapíše příslušnou praxi v IS STAG.
  2. Student si sám vybere školu, kde bude konat souvislou pedagogickou praxi. Většinou to bývá v místě bydliště, ale není to podmínkou.
  3. Student navštíví https://portalpraxe.pf.jcu.cz/ a zde si vygeneruje Žádost o SPP (souvislou pedagogickou praxi) pro danou praxi.
  4. Student si na zvolené škole nechá potvrdit Žádost o SPP.
  5. Potvrzenou Žádost SPP dodá student bez zbytečného odkladu Oddělení pedagogické praxe PF JU.

 

Průběh praxe

Praxe trvá 4 týdny, student vyučuje týdně 12 hodin a 6 hodin hospituje a zúčastňuje se rozborů svých hodin a pohospitačních pohovorů. Studenti se specializací cizího jazyka vyučují 9 hodin všeobecných předmětům, 3 hodiny cizího jazyka a hospitují 4 hodiny u všeobecných předmětů, 2 hodiny u cizího jazyka. Praxe probíhá po celou dobu v jedné určené třídě.

 

Závěr praxe

Po skončení souvislé praxe vyplní učitel pedagogické praxe hodnocení studenta. Oddělení praxe zpřístupní hodnocení metodikovi katedry, který vytvoří reflexi hodnocení a následně studentovi udělí (nebo také neudělí) zápočet.

S dalšími dotazy na pedagogickou praxi se můžete obracet na Mgr. P. Kyryanovou, telefon 389 033 099, e-mail pkyryanova@pf.jcu.cz.