Symbol PF Informace k souvislé pedagogické praxi studentů učitelství pro 1. st. ZŠ – kombinované studium

A. Podmínky pro studenty kombinovaného studia, kteří 
nepůsobí v současnosti jako učitelé na 1. stupni ZŠ

 

Termín konání praxe

Souvislá čtyřtýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu studia měla proběhnout na začátku letního semestru posledního ročníku. Pokud by do této doby zasáhly jarní prázdniny, pak se praxe prodlužuje. Skutečná doba pedagogické praxe ve škole jsou 4 týdny. Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování všech předchozích pedagogických praxí.

 

Pojištění praxe

Oddělení pedagogické praxe PF JU ukládá povinnost všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě včetně újmy a škody způsobené studentem při praktickém vyučování či praxích a to včetně pojištění škod způsobených na užívané věci.

Více informací: https://intranet.pf.jcu.cz/praxe/pojisteni/

 

Organizace praxe

 1. Student si zapíše příslušnou praxi v IS STAG.
 2. Student si sám vybere školu, kde bude konat souvislou pedagogickou praxi. Většinou to bývá v místě bydliště, ale není to podmínkou.
 3. Student navštíví https://portalpraxe.pf.jcu.cz/ a zde si vygeneruje Žádost o SPP (souvislou pedagogickou praxi) pro danou praxi.
 4. Student si na zvolené škole/školách nechá potvrdit Žádost/Žádosti o SPP. Uvádějící vyučující vyplní personální dotazník přes odkaz uveřejněný v horní části Žádosti o SPP (v portálu praxe kolonka DPP/Dohoda o provedení práce = učitel vyplnil personální dotazník, který potvrdil referent praxí).
 5. Potvrzené/ou Žádosti/Žádost o SPP dodá student min. jeden měsíc před předpokládaným termínem zahájení praxe na Oddělení pedagogické praxe PF JU.
 6. Zahájit praxi může student v okamžiku, kdy je uzavřená Dohoda o provedení práce mezi vyučujícím dané školy a fakultou (v portálu praxe kolonka „Smlouva uč.“).

 

Průběh praxe

Student během souvislé praxe 48 hodin vyučuje, 24 hodin hospituje a zúčastňuje se rozborů svých hodin a hospitačních pohovorů. Studenti se specializací cizího jazyka v průběhu praxe vyučují 36 hodin všeobecných předmětů, 12 hodin cizího jazyka, hospitují 16 hodin u všeobecných předmětů a 8 hodin u cizího jazyka.

Praxe se obvykle realizuje ve 4 týdnech. Vzhledem k tomu, že se jedná o praxi, kterou vykonávají studenti kombinované formy studia, je možné, po dohodě s garantem praxe, nalézt vhodné uspořádání, které bude vyhovovat oběma stranám. Objem vyučovaných hodin a hodin hospitací je však závazný (viz výše). Praxe probíhá po celou dobu v jedné určené třídě.

 

Závěr praxe

Po skončení souvislé praxe vyplní učitel pedagogické praxe hodnocení studenta pomocí odkazu, který nalezne na své e-mailové adrese. Oddělení praxe zpřístupní hodnocení garantovi praxe, který vytvoří reflexi hodnocení a následně studentovi udělí (nebo také neudělí) zápočet.

S dalšími dotazy na pedagogickou praxi se můžete obracet na Mgr. P. Kyryanovou, telefon 389 033 099, e-mail pkyryanova@pf.jcu.cz.

 

Odpovědi na nejčastější otázky

Potvrzení o pojištění jsem vložil/a do portálu praxe, ale stále mám u pojištění červenou kolonku „ne“. Proč?

Potvrzení o pojištění Vám v portálu praxe potvrdí garant Vaší praxe. Poté se kolonka u pojištění změní na „ano“.

Jak uvádějící učitel získá formulář na mé hodnocení?

Uvádějící učitel po vyplnění personálního dotazníku na portálu praxe obdrží do několika dnů na svou e-mailovou adresu odkaz na hodnocení. Díky tomuto odkazu vyplní hodnocení přímo v portálu praxe bez jakéhokoli přihlášení.

Uvádějící učitel vyplnil personální dotazník, ale odkaz na hodnocení mu nepřišel. Co s tím?

Zkuste prosím zkontrolovat složku „spam“ či „nevyžádaná pošta“. Pokud se odkaz neodeslal ani do těchto složek, kontaktujte prosím referenta praxí (pkyryanova@pf.jcu.cz, tel.: 389 033 099).

 

 

B. Podmínky pro studenty, kteří v současné době
působí jako učitelé na 1. stupni ZŠ

 

Termín konání praxe

Souvislá čtyřtýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu studia měla proběhnout na začátku letního semestru posledního ročníku. Pokud by do této doby zasáhly jarní prázdniny, pak se praxe prodlužuje. Skutečná doba pedagogické praxe ve škole jsou 4 týdny. Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování všech průběžných pedagogických praxí.

 

Pojištění praxe

Oddělení pedagogické praxe PF JU ukládá povinnost všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě včetně újmy a škody způsobené studentem při praktickém vyučování či praxích a to včetně pojištění škod způsobených na užívané věci.

Více informací:  https://intranet.pf.jcu.cz/praxe/pojisteni/

 

Organizace praxe

 1. Student si zapíše příslušnou praxi v IS STAG.
 2. Studenti, kteří v současné době působí jako učitelé na 1. stupni ZŠ, kontaktují garanta praxe a specifikují si s ním požadavky pro získání zápočtu.
 3. Student navštíví https://portalpraxe.pf.jcu.cz/ a zde si vygeneruje Žádost o SPP (souvislou pedagogickou praxi) pro danou praxi.
 4. Student si na zvolené škole nechá potvrdit Žádost o SPP.
 5. Potvrzenou Žádost SPP dodá student bez zbytečného odkladu Oddělení pedagogické praxe PF JU.

 

Průběh praxe

Student bude po dobu, korespondující s délkou praxe, shromažďovat podklady, které souvisejí s jeho pedagogickou činností: přípravy na vyučovací hodiny, vlastní reflektivní záznamy (zaznamenané po každé odučené hodině).

 

Závěr praxe

Po skončení souvislé praxe vykoná student schůzku s garantem předmětu. Garant pořídí ze schůzky reflektivní záznam a následně studentovi udělí (nebo také neudělí) zápočet.

S dalšími dotazy na pedagogickou praxi se můžete obracet na Mgr. P. Kyryanovou, telefon 389 033 099, e-mail pkyryanova@pf.jcu.cz.