Symbol PF Informace k souvislé pedagogické praxi studentů učitelství pro 1. st. ZŠ - kombinované studium

Termín konání praxe

Souvislá čtyřtýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu akademického roku měla proběhnout na začátku letního semestru posledního ročníku od ledna do konce března. Pokud by do této doby zasáhly jarní prázdniny, pak se praxe prodlužuje. Praxe obvykle trvá 4 týdny (s možností počet týdnů uzpůsobit za podmínky dodržení objemu odučených hodin a hodin hospitací, viz dále). Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování průběžné pedagogické praxe.

 

A. Podmínky pro studenty kombinovaného studia,
kteří nepůsobí v současnosti jako učitelé na 1. stupni ZŠ

Organizace praxe

Student si sám vybere základní školu, kde bude konat souvislou pedagogickou praxi. Většinou volí základní školu v místě bydliště, ale není to podmínkou. Fakulta požádá ředitele školy, aby podle místních podmínek pomohl zajistit studentu účast na některé málotřídní škole, aby se mohl prakticky seznámit s organizací výchovně vzdělávacího procesu i v tomto typu školy.

Tiskopis Žádost k vykonání souvislé pedagogické praxe je možné stáhnout zde. S touto žádostí navštíví student ředitele základní školy, kde chce konat souvislou praxi. Pokud bude ředitel školy souhlasit s konáním praxe, podepíše Potvrzení o souhlasu ke konání praxe. Toto potvrzení doručí student na odd. pedagogické praxe, Jeronýmova č. 111 do 31. prosince.

 

Průběh praxe

Student během souvislé praxe 48 hodin vyučuje, 24 hodin hospituje a zúčastňuje se rozborů svých hodin a hospitačních pohovorů. Studenti se specializací cizího jazyka v průběhu praxe vyučují 36 hodin všeobecných předmětů a 12 hodin cizímu jazyku a hospitují 16 hodin u všeobecných předmětů a 8 hodin u cizího jazyku.

Praxe se obvykle realizuje ve 4 týdnech. Vzhledem k tomu, že se jedná o praxi, kterou vykonávají studenti kombinované formy studia, je možné, po dohodě s vedením školy, nalézt vhodné uspořádání, které bude vyhovovat oběma stranám. Objem vyučovaných hodin a hodin hospitací je však závazný (viz výše). Praxe probíhá po celou dobu v jedné určené třídě.

 

Závěr praxe

Po skončení souvislé praxe zapíše ředitel školy absolvovanou praxi do indexu na straně 52. Uvádějící učitel zhodnotí činnost a práci přiděleného studenta (příp. i na málotřídní škole) na přiloženém tiskopisu a ředitelství ZŠ hodnocení předá studentovi nebo je zašle nejpozději do týdne na katedru pedagogiky dr. Notovi. Student si prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky domluví konzultaci u dr. Noty. Na konzultaci donese přípravy na výukové hodiny, vlastní reflektivní záznamy (zaznamenané po každé odučené hodině), hodnocení učitele (pokud toto hodnocení nebylo po skončení praxe zasláno ředitelem školy na katedru pedagogiky a psychologie). Splnění výše uvedených požadavků je podmínkou pro získání zápočtu z předmětu souvislá pedagogická praxe. Na včasné zaslání hodnocení je vázáno udělení zápočtu a uzavření indexu před konáním státní závěrečné zkoušky a současně i odměna uvádějícímu učiteli.

S dalšími dotazy na pedagogickou praxi se můžete obracet na Mgr. J. Erharta, telefon 389 033 099, e-mail erhart@pf.jcu.cz.

 

B. Podmínky pro studenty, kteří v současné době
působí jako učitelé na 1. stupni ZŠ

Organizace praxe

Studenti, kteří v současné době působí jako učitelé na 1. stupni ZŠ budou svoji praxi vykonávat v rámci svého zaměstnání během vlastní pedagogické činnosti na této základní škole.

Tiskopis Žádost k vykonání souvislé pedagogické praxe je možné stáhnout zde. Tuto žádost předloží student řediteli základní školy, kde student v současné době působí na pozici učitele 1. stupně. Pokud bude ředitel školy souhlasit s touto formou vykonání praxe, podepíše Potvrzení o souhlasu ke konání praxe. Toto potvrzení doručí student na odd. pedagogické praxe, Jeronýmova č. 111 do 31. prosince.

 

Průběh praxe

Studenti budou po dobu, korespondující s délkou doby praxe, shromažďovat podklady, které souvisejí s jejich pedagogickou činností: přípravy na výukové hodiny, vlastní reflektivní záznamy (zaznamenané po každé odučené hodině).

 

Závěr praxe

Po skončení souvislé praxe zapíše ředitel školy absolvovanou praxi do indexu na straně 52. Ředitel školy také zhodnotí činnost studenta na přiloženém tiskopisu a ředitelství ZŠ hodnocení předá studentovi nebo je zašle nejpozději do týdne na katedru pedagogiky dr. Notovi. Student si prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky domluví konzultaci u dr. Noty. Na konzultaci donese přípravy na výukové hodiny, vlastní reflektivní záznamy, které mapují jeho pedagogickou činnost v době, která koresponduje s délkou souvislé praxe (viz podmínka A). Na konzultaci donese také hodnocení ředitele školy, pokud toto hodnocení nebylo po skončení praxe zasláno ředitelem školy na katedru pedagogiky a psychologie). Splnění výše uvedených požadavků je podmínkou pro získání zápočtu z předmětu souvislá pedagogická praxe. Na včasné zaslání hodnocení je vázáno udělení zápočtu a uzavření indexu před konáním státní závěrečné zkoušky a současně i odměna uvádějícímu učiteli.

S dalšími dotazy na pedagogickou praxi se můžete obracet na Mgr. J. Erharta, telefon 389 033 099, e-mail erhart@pf.jcu.cz.

 

1. krok - před zahájením praxe:

Student si v požadované škole nechá potvrdit Žádost o vykonání souvislé pedagogické praxe - ke stažení zde

Tento vyplněný dokument odevzdá na oddělení praxe PF JU

2. krok - při začátku praxe:

Student si stáhne nebo předá supervizorovi praxe následující dva dokumenty:

Tyto vyplněné dokumenty předá škola, nebo student na oddělení praxe PF JU po skončení praxe.