Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 12/2003

Sdělení studijního oddělení
č. 12/2003

UZNÁNÍ ZÁPOČTŮ, ZKOUŠEK A PRVNÍ ETAPY STUDIA

V souladu s čl. 25 (uznání zápočtů, zkoušek a první etapy studia) Studijního a zkušebního řádu JU může student podat žádost o výše zmiňované uznání disciplín.

Formuláře žádostí o uznání předmětů jsou k dispozici u studijních referentek, lze je vyzvednout během prvních tří výukových týdnů, tj. v úředních hodinách studijního oddělení nejpozději do 17. 10. 2003, nebo stáhnout z www stránek PF JU.

Vyplněný a příslušnými katedrami potvrzený formulář vrátí student zpět studijní referentce do 14 dnů, nejpozději tedy do 31. 10. 2003.

Poznámka:
Student si zapisuje na příslušný akademický rok předměty ve stanovené struktuře podle studijního plánu tak, aby mohl absolvováním zapsaných předmětů získat minimálně 20 kreditů za každý semestr, tj. 40 kreditů za celý akademický rok. Do tohoto počtu se nezapočítávají kredity za předměty uznané podle čl. 25 nebo studiem jiného oboru.

Na studenta, kterému děkan uzná v souladu s odst. 1 nebo 4 písm. c) čl. 25 za předchozí studium alespoň 30 kreditů, se nevztahuje povinnost za 1. semestr získat alespoň 20 kreditů. (Za 1. rok studia však musí získat alespoň 40 kreditů.)