Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 2/2004

Sdělení studijního oddělení
č. 2/2004

Harmonogram SZZ a odevzdávání indexů ke kontrole

Upozorňujeme všechny studenty končících ročníků, kteří se přihlásili ke státní závěrečné zkoušce v únorovém termínu, na jejich povinnost odevzdat výkaz o studiu (tj. index) na studijní oddělení nejpozději do 23. 1. 2004.
Studijní referentka provede kontrolu a uzavře předmět státní závěrečné zkoušky. Své indexy si mohou studenti vyzvednout po vykonání SZZ.

Harmonogram SZZ je vyvěšen na nástěnce v 1. patře budovy Jeronýmova (vedle děkanátu) a je zveřejněn na adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/szz/

Přihlášky k další části SZZ v květnovém, resp. červnovém termínu budou na studijním oddělení k dispozici od 16. 2. 2004, mezní termín pro jejich odevzdání je 26. 3. 2004.