Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/2005

Sdělení studijního oddělení
č. 4/2005

PŘIHLÁŠKY K SZZ
 
INFORMACE PRO ABSOLVENTY (PROMOCE)

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, že od čtvrtka 19. 5. 2005 do 30. 6. 2005 jsou na webové adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/ k dispozici ke stažení formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line).

Přihlášky ve vytištěné podobě lze osobně vyzvednout i na studijním oddělení PF JU.

Přihlášky k SZZ a výkaz o studiu (tj. index) ke kontrole je třeba na studijní oddělení odevzdat nejpozději do 30. 6. 2005. Diplomovou, resp. bakalářskou práci k zaregistrování (v případě, že bude obhajována v termínu 29. 8. - 9. 9. 2005) je třeba odevzdat na příslušné katedře taktéž do 30. 6. 2005.

 

Informace pro absolventy/absolventky:

Pozvánku k promoci obdrží každý/á absolvent/ka od předsedy zkušební komise v den, kdy skládá poslední část SZZ. Sazebník úhrad stanovuje poplatek za věcné výdaje spojené s promocemi na částku ve výši 200,- Kč. Splatnost částky je ke dni konání slavnostní promoce.

Povinností všech absolventek i absolventů PF JU je vyrovnání závazků vůči fakultě (viz formulář vyrovnání závazků; ke stažení na www adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/form.phtml nebo k vyzvednutí na studijním oddělení PF JU).

Podle § 55 odst. 1, 2 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) se za den ukončení studia považuje den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvědčení o státní zkoušce.