Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 15/ AR 2007/08

Sdělení studijního oddělení
č. 15/ AR 2007/08

Informace pro absolventy (květen/červen 2008 - promoce)

Pozvánku k promoci obdrží každý/á absolvent/ka od předsedy zkušební komise v den, kdy skládá poslední část SZZ. Sazebník úhrad stanovuje poplatek za věcné výdaje spojené s promocemi na částku ve výši 250,- Kč. Splatnost částky je ke dni konání slavnostní promoce.

Povinností všech absolventek i absolventů PF JU je vyrovnání závazků vůči fakultě (viz formulář vyrovnání závazků; ke stažení na www adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/form.php nebo k vyzvednutí na studijním oddělení PF JU).

Podle § 55 odst. 1, 2 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) se za den ukončení studia považuje den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.