Symbol PF Obhajoba disertační práce Mgr. Ireny Štrausové

Dne 27. 3. 2019 ve 13.00 hod. se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, místnost č. J204, uskuteční

 

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Mgr. Ireny Štrausové,

 

studentky doktorského studijního oboru

TEORIE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEMATICE

 

Zkušební komise:

předsedkyně: doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. – JU Č. Budějovice
členové: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. – ZČU Plzeň
  doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. – UP Olomouc
  doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. – UK Praha
  prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. – JU Č. Budějovice

 

 

školitel: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

školitel specialista: Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

 

Název disertační práce: Vizualizace důkazů pomocí software dynamické geometrie

 

Oponenti disertační práce: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

 

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU