Symbol PF Státní doktorská zkouška Mgr. Marie Najmonové

Dne 7. 11. 2018 v 11.00 hod. se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dukelská 9, místnost D215, uskuteční

 

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA

Mgr. Marie Najmonové

 

studentky doktorského studijního programu Psychologie,

oboru Pedagogická psychologie

 

 

Zkušební komise:

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – předsedkyně PF JU
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. – náhradní předsedající PF JU
prof. PhDr. František Man, CSc. – náhradní předsedající PF JU
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. AV ČR v Praze
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. PF JU
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. PedF UK v Praze
doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.  

 

 

Státní doktorské zkoušky se rovněž zúčastní jako přísedící:
školitel Mgr. Marie Najmonové – doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. – PF JU

 

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., v. r.
děkanka Pedagogické fakulty JU