Symbol PF Cena děkana PF JU za mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce v roce 2014

CENA DĚKANA PEDAGOGICKÉ FAKULTY JU
ZA MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V ROCE 2014

 

Na návrh komise jmenované děkanem PF JU jsou Cenou děkana Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce v roce 2014 oceněny následující práce:

 

Diplomové práce:

Jan Dvořák (Učitelství Z-TV):
Využitelnost geocachingu ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ (s praktickou ukázkou při výuce místního regionu Dačicko)
vedoucí práce: Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
Komise ocenila zejména didaktickou stránku diplomové práce, v níž se autorovi podařilo rozpracovat jak obecné, tak originální praktické možnosti geocachingu při výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Autorovi se podařilo skloubit vědecký styl psaní textu s jasnou a srozumitelnou formulací závěrů a doporučeními pro pedagogickou praxi.
Lucie Jochmannová (Učitelství Aj-OV):
Significance, Influence and Signs of Consumerism Among Czech Children and Adolescents
vedoucí práce: PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Komise ocenila snahu o komplexní zpracování aktuální a zároveň výrazně interdisciplinární problematiky konzumerismu při využití nejaktuálnějších českých a cizojazyčných zdrojů. Autorka dokázala politologické, sociologické a ekonomické kontexty konzumerismu rozpracovat do několika původních výukových jednotek, které navíc doplnila zajímavým empirickým šetřením, na němž dokumentovala některé rysy konzumerismu v chování žáků a studentů českobudějovických škol.

 

Bakalářské práce:

Veronika Burdová (M-F se zaměřením na vzdělávání):
Fyzika ve filmu
vedoucí práce: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Komise ocenila originalitu a pečlivost, se kterou autorka přistoupila k didaktickému rozpracování některých témat ve výuce fyziky. Na vybraných ukázkách z 25 známých českých filmů se jí obdivuhodně podařilo skloubit fyzikální obsah určité části filmu s výkladem základních témat fyziky ve výuce na 2. stupni ZŠ (např. rychlost, síla, setrvačnost aj.).
Václav Vondrovský (Učitelství odborných předmětů):
Pojetí dějin pravěku v učebnicích dějepisu pro gymnázia
vedoucí práce: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Komise ocenila velmi zdařilou komparativní analýzu učebnic dějepisu, v níž byl kladen důraz na téma nejstarších dějin. Analýzu učebnic se podařilo autorovi velice vhodně doplnit inspirativním empirickým šetřením jak mezi žáky, tak i mezi učiteli gymnázií - okamžitá využitelnost těchto výsledků v praxi se stala dalším důvodem vysoce pozitivního hodnocení této bakalářské práce.

 

Každému z autorů a autorek oceněných prací náleží odměna či mimořádné stipendium ve výši 2.000,- Kč.

 

 

V Českých Budějovicích 22. června 2015

 

 

Členové hodnotící komise:

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. - předsedkyně
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Děkan fakulty:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.