Symbol PF Cena děkana PF JU za mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce v roce 2015

Na návrh komise jmenované děkanem PF JU jsou Cenou děkana Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce v roce 2015 oceněny následující práce:

 

Diplomové práce:

Ing. Jiří Masopust (Učitelství F-TchV):

Videosekvence a jejich využití ve výuce fyziky

vedoucí práce: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Komise velmi pozitivně hodnotila přínos diplomové práce pro didaktiku fyziky, neboť výstupy dané práce jsou okamžitě využitelné v pedagogické praxi. I proto diplomová práce představuje tvořivý přístup k nejmodernějším metodám výuky fyziky.

Bc. Jana Bicanová (Učitelství Z-Př):

Náměty na badatelsky orientované vyučování biogeografie ve vzdělávacích programech pro ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou

vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Komise ocenila pečlivé zpracování interdisciplinární tématiky. Výsledky diplomové práce je možné využít jak v didaktice biologie, tak v didaktice zeměpisu, i při výuce environmentální výchovy. Všechny náměty na výuku, které jsou v práci obsažené, byly vyzkoušeny v praxi, jsou originální, didakticky velmi zdařilé včetně výborného grafického zpracování.

Bc. Kristýna Dvořáková (Učitelství VKZ- Psychologie):

Vnímání životní a pracovní spokojenosti u učitelů středních škol

vedoucí práce: Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

Komise ocenila schopnost autorky propojit aktuální empirické šetření s výsledky předchozích zkoumání daného tématu, pečlivost statistického zpracování dat i jeho komentovanou komparativní analýzu.

 

Bakalářské práce:

Tereza Landová (Př-Ch se zaměřením na vzdělávání):

Růstové faktory řepky olejky (Brassica napus L.) a kukuřice seté (Zea mays L.) po ošetření obilek netermálním plazmatem

vedoucí práce: RNDr. Božena Šerá, Ph.D.

Komise vysoce hodnotila nadstandardně zpracovanou metodiku výzkumu, jehož výsledky byly v průběhu experimentální práce publikovány v odborném periodiku.

Jan Prener (Geografie pro veřejnou správu):

Dopravní chování obyvatel České republiky po roce 1989: geografické aspekty

vedoucí práce: RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

Komise ocenila komplexnost zpracovávaného tématu, velice vhodně zvolenou metodiku výzkumu, pečlivost sběru dat, včetně interdisciplinárního přístupu k analýze a vyhodnocení získaných dat.

Mgr. Lucie Mužíková (Učitelství odborných předmětů):

Školní a mimoškolní aspekty rozvoje čtenářství žáků 2. stupně ZŠ

vedoucí práce: Mgr. Luboš Krninský

Komise ocenila zvolený přístup ke zpracování zvoleného tématu, v němž se autorka zaměřila zejména na hledání inspirativních motivačních cest ke čtenářství. Komise v neposlední řadě ocenila i vynikající stylistickou a jazykovou stránku bakalářské práce.

 

Každému z autorů a autorek oceněných prací náleží odměna či mimořádné stipendium ve výši 2.000,- Kč.

 

 

V Českých Budějovicích 15. dubna 2016

 

 

Členové hodnotící komise:

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. - předsedkyně
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Děkan fakulty:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.