Symbol PF Cena děkana Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce v roce 2016

Na návrh komise jmenované děkanem PF JU jsou Cenou děkana Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce v roce 2016 oceněny následující práce:

 

Diplomové práce:

 

Lenka Čechová (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ):

Projektová a problémová výuka tematického okruhu Rozmanitost přírody na 1. stupni základních škol

Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

K největším přednostem diplomové práce patří rozsáhlá projektová část, jejímž výstupem jsou originální a pečlivě zpracované pracovní listy pro výuku zvoleného tematického okruhu, který svým charakterem zasahuje na 1. stupni základní školy do řady vyučovaných předmětů. Komise ocenila skvělou propojenost tématu práce s pedagogickou praxí.

Vendula Šimanová (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ):

Průřezová témata ve výuce matematiky na prvním stupni základní školy

Vedoucí práce: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

Komise ocenila schopnost autorky plynule propojit teoretickou a empirickou část diplomové práce, komplexnost přístupu ke zpracovávanému tématu a z toho vyplývající okamžitou využitelnost výsledků diplomové práce v pedagogické praxi. Všechny náměty na výuku jsou podpořeny kvalitní evaluací, což rovněž přispělo k vysoce pozitivnímu hodnocení celé práce.

 

Bakalářské práce:

 

Bc. Eva Matuchová (Psychologie):

Detekce agresivních emocí pomocí EEG při hraní počítačových her

Vedoucí práce: Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.

Komise hodnotila velmi pozitivně vysokou aktuálnost a potřebnost daného tématu, a to jak ve školním, tak i mimoškolním prostředí. V práci je nadstandardně zpracovaná metodika výzkumu, včetně komparativní analýzy hypotéz. Inspirací pro další výzkumnou práci jsou i kvalitní přílohy.

Michaela Kalová (AJ-NJ se zaměřením na vzdělávání):

Faux amis im Deutschen und im Englischen

Vedoucí práce: Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.

Bakalářská práce vykazuje své přednosti zejména interdisciplinaritou a hlubokým vhledem do lingvistiky německé i anglické. Zároveň bakalářská práce neopomíjí oborovou didaktiku, do níž autorka přispívá svým originálním přístupem ke zpracovávanému tématu. V neposlední řadě ocenila komise vynikající jazykovou a stylistickou úroveň celé práce.

 

Každé z autorek oceněných prací náleží odměna či mimořádné stipendium ve výši 2.000,- Kč.

 

 

V Českých Budějovicích 17. května 2017

 

 

Členové hodnotící komise:

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. - předsedkyně
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Děkan fakulty:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.